دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، اسفند 1388 
واکاوی عوامل موثر برموفقیت تعاونی های روستایی شهرستان کرمانشاه

صفحه 1-22

علی نکویی نائینی؛ امیرحسین علی بیگی؛ کیومرث زرافشانی


نقش مدیریت در عملکرد شرکت های تعاونی تولید روستایی استان خراسان رضوی

صفحه 23-37

محمود دانشورکاخکی؛ حسن عاقل؛ حکیمه هاتف؛ علی اکبر سروری