بررسی وضعیت امنیت غذایی با استفاده از شاخص تنوع غذایی: مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان مرودشت، استان فارس

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

چکیده

تأمین امنیت غذایی یکی از سیاست­های اصلی کشور است که دسترسی  به مواد غذایی به مقدار کافی و در همه زمان­ها و نیز سلامت تغذیه‌ای را دنبال می‌کند. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی وضعیت امنیت غذایی مناطق روستایی با استفاده از شاخص­های تنوع غذایی بود و بدین منظور، از دو شاخص آنتروپی و بری استفاده شد. محل و زمان انجام تحقیق مناطق روستایی شهرستان مرودشت در استان فارس در سال 1391 بود و داده‌ها بهصورت میدانی و از طریق تکمیل پرسشنامه روزانه خوراک مصرفی خانوار در طول هفته جمع‌آوری شد. خانوارهای نمونه از طریق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای سه‌مرحله‌ای انتخاب شدند. نتایج نشان داد که بیشترین تنوع غذایی در تأمین کالری و کمترین تنوع غذایی در تأمین چربی وجود دارد؛ همچنین، بین الگو و تنوع غذایی خانوارهای ساکن در مناطق روستایی چندان تفاوتی وجود ندارد و در کلیه گروه‌های درآمدی، از نظر دسترسی و تنوع مواد غذایی، امنیت غذایی نسبی مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Food Security Status Using Diet Diversity Index: A Case Study of Rural Areas, Marvdasht County in Fars Province of Iran

نویسندگان [English]

  • M. Tanhaei 1
  • E. Zare 2
  • F. Shirani Bidabadi 3
  • R. Joolaei 4
1 MSc Graduate in Agricultural Economics at Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resource, Iran.
2 Assistant Professor at Fars Center for Research of Agricultural Science and Natural Resources, Shiraz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resource, Gorgan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resource, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Ensuring the food security is one of the main policies in Iran and it follows access to sufficient and safe nutrition. The main objective of this research was to evaluate the food security status in rural community by using Diet Diversity Index (DDI). For this purpose, Antropy and Berry indexes were used. This study was carried out in rural areas of Marvdasht County in Fars province of Iran in 2012. Data were collected by survey study. Sample households were selected by triple cluster sampling method. The households completed a questionnaire about their daily food consumption for one week. The study results showed the highest diversity in calorie access and the lowest diversity in fat access as well as no considerable differences between pattern and the diet diversity among rural households in various income groups; in addition, all households experienced a relative food security in terms of the food access and the diet diversity. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food Security
  • Antropy Index
  • Berry Index
  • Fars (Province)
  • Iran