نقش صنایع روستایی در توزیع بهینه درآمد: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان مشهد

نویسندگان

چکیده

 فقر روستایی و توزیع نابرابر درآمدها یکی از معضلات جوامع روستایی است که بیشتر از نظام توزیع نادرست عوامل تولید ناشی می‌شود. استقرار صنعت در روستا از طریق‌ایجاد اشتغال پایدار و درآمد، می‌تواند موجب کاهش شکاف درآمدی شود. این نوشتار از طریق مطالعه موردی در بخش مرکزی شهرستان مشهد، و مقایسه میانگین درآمد شاغلان بخش صنعت با سایر بخش‌ها، نقش صنایع روستایی را در توزیع درآمد بررسی کرده است. مطالعات انجام شده روی 301 خانوار روستایی ساکن روستاهای نمونه نشان می‌دهد که بخش صنعت با ‌ایجاد فرصت‌های شغلی، موجب تولید درآمد برای اقشار فرودست روستایی شده است. همچنین نتایج حاصل از آزمون t و ضرایب جینی درآمد شاغلان صنعتی و غیرصنعتی(36/0 و41/0) نشان از بهبود توزیع درآمد در میان شاغلان واحدهای صنعتی دارد. آزمون ویلکاکسون نیز ثابت کرده است که میزان رضایت از درآمد در بین شاغلان واحدهای صنعتی در حال حاضــر نسبت به گذشته افزایش یافته است. مقایسه میزان رضایت از درآمد شاغلان واحدهای صنعتی وغیر صنعتی تفاوت معناداری را نشان می‌دهد.     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The r ole of r ural i ndustries in o ptimal d istribution of i ncome in Iran: A Case Study in Central District of Mashhad County

نویسندگان [English]

  • Hamid Shayan
  • Hekmat Shahi Ardabili
چکیده [English]

    Rural poverty and unequal distribution of income mainly have emanated from unequal distribution of factors of production and it is one of the main dilemmas of rural communities. Establishment of industries in rural areas can reduce the income gap. This paper is a case study in central district of Mashhad county, comparing the average income of those employed in industry with other sectors and the role of rural industries in the distribution of income. The paper studied 301 households in sample villages in which rural industries have generated employment opportunities and income for low income groups. The results of t-test and Gini coefficient related to employees of industrial and non-industrial sector indicate an improvement in income distribution among employees of industrial units. Wilcoxon test indicates that income satisfaction has improved among employees of industrial units in comparison with past experience. The results of a comparison between the income satisfaction of industrial and non industrial employees indicate a significant difference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Industries/ Inequality/ Rural Communities/ Case Studies/ Mashhad (County of Iran)