برآورد ضرایب اقتصادی تولید شیر، درصد چربی، درصد پروتئین، و طول عمر گله در گاوهای بومی گیلان

نویسندگان

چکیده

با استفاده از یک مدل قطعی برای گله­های گاو بومی مطابق با نظام نرخ­گذاری شیردر ایران، معادلات ضرایب اقتصادی تولید شیر، درصد چربی، درصد پروتئین، و طول عمر گله در دو گرایش حداکثر سود و حداقل هزینه و در محدودیت کل نهاده و برای شرایط بلندمدت یعنی متغیر بودن تمام هزینه­ها بر حسب واحد گاو برآورد شدند. به­وسیله روش شبیه­سازی داده­ها و بر اساس اطلاعات 100 گله گاو بومی در سطح استان گیلان، میزان حساسیت ضرایب اقتصادی صفات نسبت به 20 درصد تغییر(کاهش یا افزایش) قیمت علوفه و کنسانتره، هزینه‌های غیرغذایی، قیمت شیر، میانگین تولید شیر، درصد چربی و پروتئین، و طول عمر گله بررسی شد. ضرایب اقتصادی تولید شیر، درصد چربی، درصد پروتئین و طول عمر گله در شـرایط مبنا در گرایـش حداکثر سـود و در میانگـین اسـتان به­ترتیـب برابر با 895، 27311- ، 13901- و 9/196 و در گرایش حداقل هزینه برابر با 05/1-، 2/3، 6/1 و 9/6- بود. افزایش 20 درصدی قیمت علوفه بیش از دو برابر افزایش قیمت کنسانتره بر ضرایب درصد چربی و پروتئین در دو گرایش تأثیر داشت. ضریب اقتصادی تولید شیر و سپس طول عمر گله در میان بقیه صفات در دو گرایش از اهمیت بیشتری برخوردار بود. ضریب اقتصادی نسبی طول عمر گله نسبت به تولید شیر در اکثر شهرستان­ها در دو گرایش مثبت بود و افزایش راندمان اقتصادی نظام تولید در این صفت بیش از صفات دیگر و هم­جهت با صفت تولید شیر بود. بر اساس نتایج به­دست آمده، نظام‌های مورد بررسی از نظر تغذیه و هزینه­های آن و میزان تولید شیر و هزینه­های آن و همچنین، نحوه فروش شیر تفاوت زیادی داشتند و بدین ترتیب، رفتار ضرایب اقتصادی به‌دست آمده در برابر تغییر عوامل تولیدی در شهرستان­های مختلف مشابه نبود؛ در عین حال، برخی از صفات از ثبات بیشتری برخوردار بودند. بنابراین برای هر نظام تولید، باید ضریب اقتصادی خاصی را برآورد کرد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Economic Weights for Milk Production, Fat and Protein Percentages, and Herd Life for Indigenous c attle in Gilan p rovince

نویسندگان [English]

  • Seyyed Abolhasan Mirmahdavi Chabok
  • Abdol Ahad Shadpour
  • Ahmad Ghorbani
  • Mohammad Ali Dadashi
چکیده [English]

          A deterministic model based on milk price system in Iran is used to estimate economic weights for milk production, fat and protein percentages and herd life for Gilan indigenous cattle. Two approaches have been adopted for this estimation: maximization of profit and minimization of costs in the long run where total input is restricted and all costs are variable for cattle unit. By simulating data collected from a sample of 100 heads of cattle in Gilan province the sensitivity of these coefficients has been examined with respect to a 20 percent change (increase or decrease) in forage and concentrate prices, the cost of non food items, milk price, the average of milk production, fat and protein percentages and herd life span. The estimated economic weights of milk production, fat and protein percentages and herd life are 895, -27311, -13901 and 196.6 respectively on the basis of adopting profit maximization approach. When adopting cost minimization approach the coefficients are -1.05, 3.2, 1.6 and -6.9. A 20 percent increase in the forage price has an impact on fat and protein weights that is more than two times increase in the price of concentrate in both approaches. The ratio of economic weight of herd life to milk production is positive in both approaches and in most counties. This trait can rise the economic performance more than others and it is in the same direction as milk production trait. Results show the systems differ considerably with respect to nutritional status and its associated cost, milk production and its related expenses and type of supply arrangement. Thus the economic weight movements are not similar against the changes in production factors in different counties. In addition some of the traits have more stability than others such that for each production system a specific economic weight should be estimated.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Milk Production/ Milk Protein/ Herd Life-span/ Indigenous c attle/ Gilan ( p rovince of Iran)