عوامل مؤثر بر عملکرد دهیاری‌های استان گیلان

نویسندگان

چکیده

 این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد دهیاری‌های استان گیلان انجام گرفته است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را 839 دهیاری استان گیلان تشکیل می‌دهند که از آن میان، 149 دهیاری به‌صورت طبقه‌ای با انتساب متناسب به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی پرسشنامه را تعدادی از متخصصان موضوعی مورد تأیید قرار دادند. پایایی گویه‌های تحقیق نیز با آماره آلفای کرونباخ سنجیده شده است که نتایج آن حاکی از قابلیت اعتماد بالای این گویه‌ها برای سنجش متغیرهای تحقیق است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. در رگرسیون گام به گام، 11 متغیر به‌عنوان عوامل تأثیرگذار بر عملکرد دهیاری‌ها وارد معادله شدند که در مجموع، حدود 72 درصد از واریانس عملکرد دهیاری‌های استان گیلان را تبیین کردند. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیرهایی که بر عملکرد دهیاری‌ها تأثیر معنی‌داری داشتند، به ترتیب عبارت بودند از: همکاری سازمان‌ها، رضایت شغلی دهیار، همکاری شـوراهای اسلامی، مشارکت مردمی، میزان شـرکت دهیاران در کلاس‌های آموزشی، تجهیزات و امکانات دهیاری، درآمد دهیار، موقعیت مکانی روستا، مشورت دهیار با رهبران محلی و اعضای شورا، داشتن سابقه مدیریت روستایی در خانواده و انگیزه دهیار برای توسعه روستا.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors a ffecting the p erformance of Village Assistance Bureaus in Gilan p rovince of Iran

نویسندگان [English]

  • Shahla Choobchian
  • Khalil Kalantari
  • Hossein Shabanali Fami
چکیده [English]

         This paper studies the main factors influencing the performance of Village Assistance Bureaus (VAB) in Gilan province. A descriptive survey research methodology is used. The statistical population is composed of 839 VABS in Gilan , and the sample size is 149 by using a multistage sampling and probability proportionate to size in each cluster. The questionnaire’s validity is ascertained by a group of subject specialist experts. The reliability of research items were evaluated by using Cronbach's alpha that indicated high reliability of the items assessing the research variables. Eleven variables entered in a stepwise regression model explaining 72 percent of the variance of the performance of VABS in Gilan province. According to the research findings the following variables had significant influence on VAB performance respectively: organizational collaboration, village assistant’s (v.a.) job satisfaction, village council collaboration, people’s participation, level of participation in training by v.a., facilities and resources available to VAB, v.a.’s income, village geographical situation, consultation of v.a. with local leaders and members of village council, village management record in v.a. family, v.a’s incentives for village development.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Village Assistance Bureaus/ Rural Participation/ Village Islamic Councils/ Gilan ( p rovince of Iran)