ارزیابی آثار اقتصادی- اجتماعی طرح­ طوبی در استان لرستان

نویسندگان

چکیده

    «طرح طوبی» طرحی است که در آن، مناطقی مستعد از اراضی ملی به­ویژه حوزه زاگرس برای توسعه جنگل و باغ اختصاص می­یابد و از آن میان، استان لرستان از مستعدترین این مناطق به­شمار می­رود. مقاله حاضر به بررسی و ارزیابی آثار اقتصادی ـ اجتماعی طرح­ طوبی در استان لرستان در 1385 به­روش پیمایشی می‌پردازد؛ و نتایج پژوهش نیز نشان­دهنده تحقق نسبی اهداف طرح­های طوبی در این استان تا 1385 است، به­گونه­ای که میانگین درآمد، اشتغال و فرسایش­خاک، در مقاطع زمانی قبل و بعد از اجرای طرح­های طوبی، با یکدیگر دارای تفاوت معنی­دار در سطح 99 درصد است. همچنین نتایج بررسی، یعنی تغییر اولویت درخت­کاری به عنوان منبع درآمد خانوار از مرتبه 4 به مراتب 3 و 2، ارزیابی مثبت 73 درصد اهالی روستا از فایده طرح، و تمایل 75 درصد مجریان طرح­ها به تداوم طرح ‌ های طوبی، همگی بیانگر اقبال مردم به اجرای این­گونه طرح ‌ ها و نیز تثبیت و ارتقای جایگاه باغداری و درخت­کاری در میان فعالیت ‌ های سنتی روستانشینان است.    

عنوان مقاله [English]

Socio-Economic Evaluation of Tooba Project in Lorestan Province

چکیده [English]

Tooba project is devoted to the development of forests and orchards in parts of fertile national lands in Zagros area particularly in Lorestan province. The present study is a socio-economic evaluation of Tooba project in this province in 2006. The study indicates that average income, employment, and soil erosion differ significantly before and after the project implementation at 99 percent. The respondents identify tree planting as their second and third prioritized source of income, while it was the fourth source of income before the project implementation. Around 73 percent of rural people have a positive attitude towards the project and its benefits, and willingness of 75 percent of project executors with the continuation of the project indicate that people are satisfied with the introduction of such projects and the promotion of tree planting and orcharding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Evaluation/ Tooba Project/ Economic Impact Assessment/ Social Impact Assessment/ Lorestan (Province of Iran)