مبانی نظری مشارکت اجتماع روستایی در برنامه ریزی گردشگری روستایی در ایران

نویسندگان

چکیده

  در ایران، گردشگری بیشتر متأثر از گردشگری داخلی است که خود، به گردشگری روستایی وابسته است. به همین دلیل، به­منظور ایفای نقش مثبت گردشگری در فرآیند توسعه روستایی، لازم است مدیریت محیط زیست، مشارکت مردم محلی، قوانین صریح و محکم، بازاریابی و برنامه‌ریزی واقع­بینانه و سیستمی در زمینه گردشگری روستایی مورد توجه قرار گیرد. مقاله حاضر، نخست با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه­ای، به بررسی ادبیات مفهومی و مبانی نظری این حوزه پرداخته و سپس، با توجه به ویژگی­های اجتماعات روستایی ـ گردشگری، مدلی نظری متناسب با برنامه‌ریزی گردشگری روستایی در ایران ارائه کرده است.      * * * 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical Underpinnings of Rural Community Participation in the Planning of Rural Tourism in Iran

نویسندگان [English]

  • Mehdi TALEB
  • Hasan BAKHSHIZADEH
  • Hossein MIRZAEE
چکیده [English]

            Tourism in Iran is influenced generally by domestic tourism which is in turn dependent on rural tourism. For this reason, paying attention to the management of environment, local people participation, clear and strong laws, marketing, and realistic and systematic planning is quite necessary in rural tourism. In this paper the documentary research method was used to study the conceptual literature and theoretical underpinnings and then based on the characteristics of local rural tourism, a theoretical model appropriate to rural tourism planning in Iran was presented.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Tourism/ Rural Participation/ Rural Planning/ Iran