دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، اسفند 1387 
4. تحلیل هزینه - فایده عملکرد محصولات کشاورزی در سیستان و بلوچستان:مطالعه موردی تریتیکاله، جونومار و گندم هامون

صفحه 71-88

محمود محمدقاسمی؛ شیرعلی کوهکن؛ حسین اکبری مقدم؛ حسن رستمی؛ حبیب اله گلی محمودی


7. نقش انجمن های زادگاهی در توسعه روستایی: مطالعه موردی دریانی های تهران

صفحه 147-174

مصطفی ازکیا؛ سیداحمد فیروزآبادی؛ ولی الله رستمعلی زاده