بررسی اثرات مستقیم وغیرمستقیم سرمایه گذاری های عمرانی دولت بر رشد بهره وری کل و فقرزدایی در منطق روستایی ایران

نویسندگان

چکیده

  با توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری‌های دولت در زمینه فقرزدایی, هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم برخی از انواع این سرمایه‌گذاری‌ها بر کاهش فقر و رشد بهره­وری کل در مناطق روستایی ایران است. بدین منظور، از سیستم معادلاتی شامل متغیرهای مؤثر بر فقر و رشد بهره­وری استفاده شده است. بر اساس نتایج به­دست آمده, کشش­های فقر روستایی نسبت به سرمایه‌گذاری در توسعه و عمران روستایی بیش از سایر سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دولت در امور روستایی بوده است, اما سرمایه‌گذاری در این زمینه بر رشد بهره­وری کل عوامل تأثیری مثبت ندارد. سرمایه‌گذاری در زمینه جاده­سازی بر فقر روستایی مؤثر است و از این لحاظ، در رتبه دوم قرار دارد. رتبه بعد، به سرمایه‌گذاری در تحقیقات کشاورزی اختصاص دارد که تأثیر آن بر رشد بهره­وری کل نیز مثبت بوده است. بر اساس نتایج محاسبات، تأثیر بیشتر انواع سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دولت بر فقر روستایی به‌صورت مستقیم است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Direct and Indirect Impacts of Development Investments on the Growth of Total Productivity and Poverty Alleviation in Rural Areas of Iran

نویسندگان [English]

  • Javad TORKAMANI
  • Elham JAMALI MOGHADDAM
چکیده [English]

          Considering the importance of government investment in poverty alleviation, the main objective of this study is to examine the direct and indirect impacts of some of these investments on poverty alleviation and total growth of productivity in rural areas of Iran. To do this, an equation system was used which includes the effective factors on poverty and productivity growth. Based on the results, rural poverty is more elastic to investment in rural development and construction than other government investments, but investment in this context has no impact on the growth of total productivity. Investment in road construction is effective on rural poverty and ranked second in this respect. The next rank belongs to investment in agricultural research and its impact on the growth of total productivity is positive. According to the results, the impacts of various government development investments on rural poverty are direct, and their indirect impacts are limited.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Construction Investments/ Government/ Productivity/ Poverty Alleviation/ Rural Areas/ Iran