متغیرهای تأثیرگذار بر پذیرش بیمه محصول گندم در میان گندم‌کاران شهرستان دزفول

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی متغیرهای مؤثر بر پذیرش بیمه محصول گندم در میان گندم‌کاران شهرستان دزفول بوده، و جامعه آماری آن را گندم‌کاران این شهرستان تشکیل می­دهند که جمعیت آنها سه هزار نفر است؛ و بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 341 نفر از آنها به­صورت حجم نمونه تعیین می­شوند. پژوهش از نوع کاربردی و به­روش پیمایشی انجام می­گیرد و نمونه‌گیری آن نیز به­صورت تصادفی خوشه‌ای است. نتایج تحلیل داده‎های جمع‎آوری­شده از طریق پرسشنامه نشان­دهنده پنج ویژگی مؤثر بر پذیرش بیمه شامل ویژگی­های زراعی، اقتصادی، اجتماعی، شخصی، و فعالیت­های ترویجی است؛ از این­رو، با برگزاری کلاس‌های آموزشی و ترویجی در زمینه بیمه محصولات کشاورزی به دفعات بیشتر و مطابق با نیاز اطلاعاتی کشاورزان در روستاها، می­توان بر سطح آگاهی و رضایت کشاورزان برای پذیرش بیمه افزود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Variables Affecting the Adoption of Wheat Crop Insurance among Wheat Farmers in Dezfool County

چکیده [English]

This study aims at identifying the variables effective on adopting the wheat crop insurance among wheat farmers in Dezfool county of Iran. Statistical society consists of these farmers of the county with a population of 3000 people, among whom 341 farmers are defined as sample size by using Krejcie and Morgan table. This is an applied research conducted in a survey method with a clustered random sampling. Analysis of the data collected through questionnaire indicates five features affecting the insurance adoption, including farming, economic, social, individual, and extension activities. Thus, the study concludes that knowledge and satisfaction of the farmers to adopt the insurance could be enhanced through holding more educational and extension courses on the insurance of agricultural products in accordance with farmers’ information needs in villages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crop Insurance/ Wheat Farmers/ Wheat/ Dezfool (County in Iran)