بررسی نیازهای آموزشی و ترویجی روحانیون برای مشارکت در برنامه‌های ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

نویسندگان

چکیده

  هدف تحقیق حاضر شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی روحانیون برای مشارکت در برنامه‌های آموزشی و ترویجی کشاورزی و منابع طبیعی است. تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بوده، به­روش پیمایشی انجام می­شود و جامعه‌ آماری آن دربرگیرنده همه روحانیون فعال در فرهنگ‌سازی کشاورزی و منابع ‌طبیعی است؛ و از آن میان، با استفاده از فرمول کوکران، 260 نفر به­صورت طبقه‌ای متناسب با حجم از استان‌های کرمانشاه، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، ایلام، قزوین و یزد انتخاب شده­اند. دوره زمانی انجام تحقیق سال­های 1388 تا 1389 است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه نیز با استفاده از نقطه ‌نظرات کارشناسان مربوط در مرحله پیش­آزمون تأیید شد. بر اساس نتایج تحقیق، آشنایی با قوانین و مقررات کشاورزی و منابع ‌طبیعی، با مناسبت‌ها، و نیز با برنامه‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی، به­ترتیب، اولویت­های نخست تا سوم نیازهای آموزشی و ترویجی روحانیون را تشکیل می‌دهند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extension and Educational Needs of Clergymen to Participate in Agricultural and Natural Resources Extension and Educational Plans

چکیده [English]

This study aims at identifying the extension and educational needs of the clergymen to participate in the plans for agricultural extension/education and natural resources. This is a descriptive-correlation research in survey method with a statistical society including all the clergymen who are actively involved in cultural configuration of agriculture and natural resources; and out of them, 260 persons are selected from the provinces of Kermanshah, Khorasan (Razavi, South and North), Ilam, Qazvin, and Yazd, as a sample by using Cochran formula with a proportionate to size stratified sampling technique. The study is carried out during 2009-10 period; and the required information is gathered through questionnaire, the formal and content validity of which is confirmed by experts’ views at the pre-test stage. Study results show that familiarity with laws and regulations of agriculture and natural resources, awareness of the occasions, and familiarity with the important plans in the ministry of Jihad for Agriculture are respectively the first to third priorities of the clergymen’s extension and educational needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Need Assessment/ Clergymen/ Agricultural Extension/ Natural Resource Extension