سنجش انتظارات کشاورزان از شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای فنی و مهندسی کشاورزی: مطالعه موردی شهرستان اسلام‌آباد غرب

نویسندگان

چکیده

  جامعه آماری این تحقیق را که با روش توصیفی ـ پیمایشی انجام شده است، 2224 کشاورز گندم­کار تحت پوشش شرکت‌های خدمات مشاوره­ای فنی و مهندسی کشاورزی شهرستان اسلام­آباد غرب در سال زراعی 86-87 تشکیل داده­اند، و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه بندی، 290 نفر تعیین شده است. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه­ای که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است، گردآوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که انتظارات کشاورزان به ترتیب در پنج مقوله رفتاری، آموزشی، فنی، انتظارات مربوط به طرح، و دسترسی به منابع تحقق یافته است. از این رو، پیشنهاد می‌شود به ‌منظور تحقق اثربخش اهداف این شرکت‌ها، متولیان امر، همواره انتظارات کشاورزان را مد نظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Farmers’ Expectations of Agricultural Engineering and Technical Consulting Service Providers

چکیده [English]

This study is conducted in a descriptive- survey method, and its statistical society includes 2224 wheat farmers who are covered by agricultural engineering and technical consulting service providers in Eslamabad-e Gharb county over the crop year of 2007-2008. Sample size (290 farmers) is determined by using the Krejcie and Morgan table in a stratified random sampling method; and study data is gathered through a questionnaire which is verified in terms of validity and reliability. Study results show that the farmers’ expectations in the five categories of behavioral, educational, technical, expectations related to the program, and access to resources are respectively realized. Therefore, it is suggested that should the objectives be effectively achieved, the concerned authorities will constantly have to consider the farmers’ expectations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Farmers' Expectations/ Technical Consulting Services (Providing Companies)/ Agricultural Engineering/ Case Studies/ Eslamabad-e Gharb (County in Iran)