عوامل تأثیرگذار بر موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی: مطالعه موردی پروژه بین‌المللی ترسیب کربن

نویسندگان

چکیده

  پژوهش حاضر، با هدف بررسی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در پروژه بین­المللی ترسیب کربن در اراضی منطقه حسین­آباد غیناب شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی، از نوع کاربردی است و به روش توصیفی- پیمایشی انجام می­پذیرد. جامعه آماری 616 تن از زنان عضو صندوق اعتبارات خرد پروژه یاد شده را شامل می­شود که از آن میان، انتخاب 244 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه­گیری تصادفی در سال­های 89-1388 صورت می­گیرد. روایی پرسشنامه را هیئت تخصصی تأیید می­کند و پایایی آن نیز از طریق آماره آلفای کرونباخ برابر با 88/0 تعیین شده، که نشان­دهنده اعتبار خوب آن است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که متغیرهای «میزان استفاده از مجراهای ارتباطی»، «میزان تسهیلات اعطایی»، «میزان رضایت از صندوق» و «دفعات جلسات آموزشی برگزار شده در زمینه صندوق» بیشترین سهم را در میزان تغییرات متغیر وابسته «موفقیت صندوق» دارند؛ و از این­رو، می­توان نتیجه گرفت که برای دستیابی به موفقیت بیشتر صندوق­ها، باید به برنامه­ریزی دقیق­تر در زمینه این متغیرهاپرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Effective on Success of Rural Women’s Micro-credit Fund:

چکیده [English]

This study aims at investigating the factors effective on the success of rural women’s micro-credit fund in the international carbon sequestration project in the lands of Hosseinabad Ghinab region of Sarbisheh county in the South Khorasan province. The study is an applied research conducted in a descriptive survey method. The statistical society includes 616 women members of the micro-credit fund in this project; among them, 244 women are selected by using Cochran formula through a random sampling method during 2009-10. Validity of questionnaire is confirmed by a professional board and its reliability is also defined as 0.88 by Cronbach’s Alpha statistic, indicating a good validity. Research findings show that the variables of “extent of using communicative channels”, “amount of granted loan facilities”, “extent of satisfaction to the fund” and “number of sessions held on the fund issue” tend to have the most shares in the extent of variations in the dependant variable of “success of the fund”; and so, it could be concluded that there should be made a more precise planning on these variables for the funds to better succeed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Micro-credit Funds/ Rural Women/ Carbon Sequestration (International Project)/ Sarbisheh (County)/ Hosseinabad Ghinab (Region)/ Case Studies