جهت‌گیری ­ های آتی نقش ­ های ترویج در توسعه کشاورزی از منظر کنشگران نظام دانش واطلاعات کشاورزی

نویسندگان

چکیده

    این مطالعه با هدف بررسی نقش ترویج در توسعه کشاورزی ازمنظر 4 گروه کشاورزان،محققان، آموزشگران و کارشناسان ترویج در استان­های سمنان، مازندران، ایلام، قم، آذربایجان غربی وخوزستان انجام شد. تحقیق از نوع علی- ارتباطی، و متغیر وابسته توسعه کشاورزی بود. متغیرهای مستقل عبارت بودند از: نیازسنجی، مدیریت بهینه نهاده­ها، مشارکت کشاورزان، مشکل­یابی ، کاهش ضایعات، بهبود فرصت­های اقتصادی، بهبود زیرساخت­ها، ارزیابی از عرضه فناوری­ها، ارتباط میان متخصصان، سیاست­گذاران و کشاورزان، بهبود بازاریابی، و بهبود به­کارگیری ماشین آلات . تحلیل مسیر نشان داد نقش­های ترویج در توسعه کشاورزی به ترتیب شامل توسعه انسانی، نیازسنجی، عرضه فناوری، افزایش مشارکت، ارزیابی از عرضه فناوری­ها، ایجاد شبکه بین متخصصان، سیاست­گذاران وکشاورزان، مشکل­یابی و مدیریت بهینه نهاده­ها بود. در تبیین مدل علی تحقیق، توسعه منابع انسانی بیشترین اثر مستقیم و نیازسنجی، مشکل­یابی و عرضه فناوری بیشترین اثر غیرمستقیم را بر توسعه کشاورزی داشتند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Future Orientations of Extension Role in Agricultural Development: The Viewpoints of Actors in

چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the views of four groups of farmers, researchers, trainers and extension experts about the role of extension in agricultural development in Semnan, Mazandaran, Ilam, Qom, West Azarbayjan, and Khozestan provinces. The dependent variable is agricultural development in this causal study. The independent variables are: needs assessment, optimal management of inputs, farmers’ participation, problem inquiry, reducing losses, improvement of economic opportunities, enhancement of infrastructure, assessing the supply of technology, communication between experts, policy makers and farmers, market improvement, and a better use of equipment. Path analysis shows that extension roles in agricultural development include human development, needs assessment, technology supply, increasing participation, evaluation of technology supply, establishment of network between experts, policy-makers and farmers, problem inquiry, and optimal management of inputs. In causal research model, the development of human resources has the highest direct impact and need assessment, problem inquiry, and supply of technology have the highest indirect impacts on agricultural development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Extension/ Agricultural Development/ Human Development/ Agricultural Knowledge and Information System (AKIS