عوامل مؤثر بر پیشبرد سیاست‌های اصل 44 در تعاونی‌های تولیدی کشاورزی شهرستان کرمانشاه

نویسندگان

چکیده

بخش تعاون کشور اهرمی مناسب برای دستیابی به عدالت اجتماعی و برابری به‌شمار می‌رود. سیاست مهم بخش تعاونی افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم است. پژوهش حاضر در 1389 انجام شده و از نوع توصیفی و پیمایشی است؛ روش نمونه‌گیری طبقه‌ای- تصادفی و با توجه به جدول بارتلت، حجم نمونه 249 نفر از اعضای هیئت مدیره تعاونی‌های کشاورزی شهرستان کرمانشاه است. طبق نتایج به‌دست آمده، به‌ترتیب اولویت، متغیرهای حمایت دولت، آگاهی اعضا از اصول تعاونی، مشارکت فکری افراد، و هماهنگی رشته تحصیلی مدیران با کار آنها بیشترین تأثیر را در پیشبرد سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در تعاونی‌ها دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Advancement of Policies on the Principle 44 in Agricultural Production Cooperatives of Kermanshah County

چکیده [English]

Iranian cooperative sector is assumed to be an appropriate lever to achieve social equity and equality. Considering the important policy of the Cooperative sector which is targeting the share increase in the Cooperative sector to %25 by the end of the Fifth Five-year Plan, this study was conducted in 2010 in descriptive and survey method. It makes use of a random stratified sampling method and regarding Bartlett table, the sample size includes 249 members of Board of Directors in agricultural cooperatives of Kermanshah County. According to the study results, respectively in priority terms, variables of government support, members’ awareness of cooperative principles, mental participation of the individuals, and consistency of managers’ educational field with their works have the highest impact on the advancement of the concerned policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Production Cooperatives/ Privatization/ Social Equity/ Participation/ Kermanshah (County of Iran)