تحلیل تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای در تقویت مهارت‌های کارآفرینانه روستاییان: مطالعه موردی شهرستان جوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

در ادبیات علمی کارآفرینی، «آموزش» به‌عنوان ابزاری بسیار مهم برای افزایش مهارت‌های کارآفرینی معرفی می‌شود. از این‏رو، هدف پژوهش حاضر تحلیل تأثیر آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای در تقویت مهارت‌های کارآفرینانه روستاییان بود؛ و بدین منظور، از روش توصیفی- تحلیلی به شیوه مطالعه اسنادی و پیمایشی در روستاهای شهرستان جوین استفاده شد. جامعه آماری پژوهش صد نفر از کارآفرینانی بودند که دوره‌های مهارت‌آموزی فنی‌وحرفه‌ای را گذرانده بودند. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات، از آزمون تی (t) تک‌نمونه‌ای و رگرسیون استفاده شد. نتایج آزمون t نشان داد که مهارت فنی (با میانگین 93/20) نسبت به بقیه مهارت‌ها از وضعیت مناسب‌تری برخوردار است؛ به دیگر سخن، پاسخ‏گویان در دوره‌های آموزشی از مهارت‌های فنی رضایت بیشتری داشتند، که هم‏راستا با رسالت‌های آموزش فنی‌وحرفه‌ای است. همچنین، بررسی رابطه متغیرهای پژوهش نشان داد که بین متغیرهای مدت دوره‌های آموزشی، تعداد دوره‌های آموزشی و مهارت‌های کارآفرینانه رابطه معنی‌دار وجود دارد، به‌گونه‌ای که با افزایش مدت و تعداد دوره‌های آموزشی، مهارت‌های کارآفرینانه افزایش می‌یابد. افزون بر این، مقدار ضریب همبستگی متغیرها (733/0=R) نشان داد که بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته همبستگی قوی وجود دارد. بنابراین، می­توان نتیجه گرفت که آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای در افزایش مهارت‌های فنی روستاییان علاقه‌مند به شرکت در این دوره‌ها تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Impact of Technical and Vocational Education on Strengthening the Entrepreneurial Skills of Rural People: A Case Study of Jovein County of Iran

نویسندگان [English]

 • H. Sojasi Qidari 1
 • R. Kalateh Meymari 2
1 Assistant Professor of Geography and Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 MA Graduate in Geography and Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

In the scientific literature of entrepreneurship, ‘education’ is introduced as a very important tool for increasing entrepreneurial skills. This study aimed at analyzing the impact of technical and vocational training on strengthening the entrepreneurial skills of rural people. For this purpose, a descriptive-analytical methodology was used through document and survey study in the villages of Jovein County of Iran. The statistical population of the study included 100 entrepreneurs who had passed the technical and vocational training courses. Single-sample t-test and regression test were used to analyze the information. The t-test results showed that the technical skills (by a mean of 20/93) were more suitable than other skills; in other words, the respondents were more satisfied with the technical skills in the training courses, which is in line with the missions of the technical and vocational education. The examination results of relationship between the variables showed that there were significant relationships between the duration of training courses, the number of training courses and  the entrepreneurial skills; in other words, increasing the duration and number of training courses would result in enhanced entrepreneurial skills. In addition, the value of the correlation coefficient between the variables (R=0/733) indicated that there was a strong correlation between the set of independent variables and the dependent variable. Therefore, it might be concluded that the technical and vocational trainings were effective in strengthening the technical skills of the rural people interested in participating in these training courses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Technical and Vocational Training
 • entrepreneurial skills
 • Rural Entrepreneurship
 • Jovein (County)
 1. A group of Management Professors (2000). Resistance to change. Tehran: State Management Training Center. (Persian)
 2. Ahmadpour Dariani, M. and Azizi, S.M. (2004). Entrepreneurship, Tehran: Mehrab Ghalam Publishing. (Persian)
 3. Ahmadpour Dariani, M. (2000). Entrepreneurship (definitions, theories, patterns). Tehran: Pardis Publications. (Persian)
 4. Alagheband, A. (1999). Theoretical foundations and principles of educational management. Tehran: Ravan Publications. (Persian)
 5. Alagheband, A. (2000). Introduction to educational management. Tehran: Ravan Publications. (Persian)
 6. Alavi, S.A. (1998). Psychology of management and organization. Tehran: Public Management Training Center. (Persian)
 7. Badawi, A.A. (2011). Creating the ecosystems for entrepreneurship success: technology parks. Presentation for Conference on Entrepreneurship for Scientists, Amman, 20-24 March 2011.
 8. Barker, J.A. (2001). Future edge] paradigms: the business of discovering the future. Translated by N. Khadembashi. Tehran: Isiran Institute. (Persian)
 9. Emami, M.R. and Saeedi, M. (2005). The role and importance of technical and vocational education in self-employment development and entrepreneurship. Labor and Society Monthly, No. 81-82. (Persian)
 10. Eslam, A.A. (2003). Marketing planning. Tehran: Commercial Printing and Publishing Company. (Persian)
 11. European Union (2012). Effects and impact of entrepreneurship programmes in higher education. Report under the Competitiveness and Innovation Framework program which aims to encourage European companies to compete.
 12. Faraji Sabokbar, H.A., Badri, S.A., Sojasi Qidari, H. Sadeghloo, T. and Shahdadi Khajeh-Asgar, A. (2011). Prioritizing entrepreneurship development in rural areas using prometheus technique (Khodabandeh suburbs, Zanjan province). Journal of Human Geography Research, 43(75): 58-68. (Persian)
 13. Ferris, G.R., Blickle, G., Schneider, P.B., Kramer, J., Zettler, I., Solga, J., Noethen, D. and Meurs, G. (2008). Political skill construct and criterion-related validation: a two-study investigation. Journal of Managerial Psychology, 23(7): 744-771.
 14. Figueroa-Armijos, M., Dabson, B. and Johnson, T.G. (2012). Rural entrepreneurship in a time of recession. Entrepreneurship Research Journal, 2(1): 1-29.
 15. Garavan, Th. and Cinneide, B. (1994). Entrepreneurship, education and training programmers review evaluation. Journal Industrial Training, 18(8): 5-15.
 16. Grove, A. (2001). A summary of the book ‘Only the paranoid survive: how to exploit the crisis points challene every company and career’. Translated by A. Rezaeinejad. Tehran: Nashr-e Fara. (Persian)
 17. Harvey, D. and Brown, D. (1998). An empirical approach to organizational development (transformation management). Translated by A. Mohammadzadeh. Tehran: Public Management Training Center. (Persian)
 18. Hegi, J.E. (2003). The seven secrets of effective communication in business. Translated by H. Nasiri Gheidari and H.R. Moradkhani, Tehran: Rasa Cultural Services Institute. (Persian)
 19. Heilig, J. (2009). European rural development. Luxemburg: International Institute for Applied System Analysis.
 20. Hersi, P. and Blanchard, K. (2000). Organizational behavior. Translated by A. Alagheband. Tehran: Amir Kabir Publications. (Persian)
 21. Higgins, J. (2002). Entrepreneurship: 101 creative problem solving techniques. Translated by M. Ahmadpour Dariani. Tehran: Amir Kabir Publications. (Persian)
 22. Hisrich, R.D. and Peters, M.P. (2004). Entrepreneurship. Translated by S.A. Faizbakhsh and H. Taghiari. Tehran: Scientific Publications of Sharif University of Technology. (Persian)
 23. Kalyani, B. and Kumar, D. (2011). Motivational factors, entrepreneurship and education: a study with reference to women in SMEs. Far East Journal of Psychology and Business, 3(3): 14-35.
 24. Karami, M. and Goodarzi, A. (2003). Skills of effective managers. Tehran: Ministry of Labor and Social Affairs. (Persian)
 25. Karimi, A., Bankipour, B. and Ahmadpour Dariani, M. (2014). Analysis of small and medium business development mechanisms (case study: Qazvin small and medium businesses). Journal of Entrepreneurship Development, 7(2): 305-326. (Persian)
 26. Kolagar, P. and Aghaei, M. (2014). A study of the role of agricultural entrepreneurship in rural development. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Journal of Entrepreneurship in Agriculture,1(1): 61-83. (Persian)
 27. Maddox, R. (2003). Team building. Translated by R. Eskandari, Iran Institute of Publications. (Persian)
 28. Mourshed, M., Diana, F. and Dominic, B. (2013). Education to employment: designing a system that works. McKinsey and Company.
 29. Najafi Kani, A., Hesam, M. and Ashour, H. (2015). Assessing the status of entrepreneurship development in rural areas (case: south Astarabad rural district in Gorgan. Quarterly Journal of Space Economics and Rural Development, 4(11): 37-56. (Persian)
 30. Najjarzadeh, M., Torabi, Z. and Malekan, A. (2017). The effect of social capital on good and sustainable governance of rural communities with the role of cultural capital adjustment (case study: Kangavar County). Journal of Spatial Planning (Geography), 7(3): 25-40. (Persian)
 31. Nazari, M. (2003). From zero to infinite. Entrepreneurs Way, No. 2. (Persian)
 32. Niskanen, A. (2007). Forest-base entrepreneurship and rural development in Europe. IUFRO European Congress 2007: Forestry in the Context of Rural Development, Warsaw.
 33. Pirnia, A. (2003). Strategic systems planning management. Tehran: Iran Publications. (Persian)
 34. Robin, S. (2003). The golden key to human resource management. Translated by Gh.H. Khaleghani. Tehran: Fara Cultural Organization. (Persian)
 35. Salimi, J. (2014). Technical and vocational education, manpower and entrepreneurship (case study of technical and vocational education in Kurdistan province). Quarterly Journal of Skills Training, 2(8): 7-24. (Persian)
 36. Shabani, H. (1998). Teaching methods and techniques. Tehran: Samat Publications. (Persian)
 37. Shekari, A. and Heidarzadeh Arani, S. (2011). Evaluation of the effectiveness of insurance professional training on the performance of employees of insurance companies in terms of entrepreneurial skills (case studies: Isfahan province). Journal of Entrepreneurship Development, 4(13): 109-128. (Persian)
 38. Steffen, K., Sabine, M. and Hanne, T. (2015). Rural entrepreneurship or entrepreneurship in the rural – between place and space. International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 21(1): 5-26.
 39. Stoner, J., Zi, F.R., Edward, G. and Daniel, R. (2000). Management. Translated by A. Parsian and S.M. Arabi. Tehran: Cultural Research Office Publications. (Persian)
 40. UNESCO (2008). Technical and vocational education and training. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Available at http://www.UNESCO.org/education/technical-and-vocational-education-and-training.pdf. Retrieved at 20 June, 2018.
 41. UNESCO (2011). Education for sustainable development. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Available at http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development. Retrieved at 20 November, 2018.
 42. Volkmann, C., Wilson, K.E., Mariotti, S., Rabuzzi, D., Vyakarnam, S. and Sepulueda, A. (2009). Educating the next wave of entrepreneurs: unlocking entrepreneurial capabilities to meet the global challenges of the 21st century. Report on Entrepreneurship Education, World Economic Forum, Switzerland.
 43. Yaghoubi Farani, A., Soleimani, A. Movahedi, R. and Eskandari, F. (2013). The impact of educational and institutional factors on rural women entrepreneurship (case study: Hamadan province). Journal of Entrepreneurship Development, 6(2): 115-134. (Persian)
 44. Zeinabadi, H. and Parand, K. (2013). Technical and vocational education and employment in Iran. Tehran: Technical and Vocational Education Organization. (Persian)
 45. Zeratpisheh, Z., Shafiei, M.J., Mousavizadeh, F., Samimi, Kh. and Kananidoust, B. (2015). The role of entrepreneurial skills in the development of rural women's employment (case study: Kazeroun villages). Skills Journal, 4(13): 111-124. (Persian)
 46. Ziene, M., Karla, B. and Carol, K. (2018). The roles of social entrepreneurs in rural destination development. Journal Annals of Tourism Research, 68(12):77-88.
 47. Zoltan, G.X. (2004). Small industries and economic growth, In: The role of small industries in modern economics. Translated by J. Majidi. Tehran: Saba Cultural and Artistic Institute. (Persian)