عوامل مؤثر بر عرضه گردشگری روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استادیار گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

در دنیای امروز، با توجه به افزایش اوقات فراغت و محدودیت‌های زندگی شهری ، اهمیت گردشگری روستایی روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود. در روستاها، جاذبه‌های فراوان وجود دارد که برای گذران اوقات فراغت بازدیدکنندگان شهری یا غیربومی، ظرفیتی بسیار مناسب را فراهم می‌آورد. هدف مطالعه حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر عرضه گردشگری روستایی و جامعه آماری آن شامل روستاییانی بود که به کشاورزی می‌پردازند و از توان‌های لازم برای ارائه و یا افزایش سطح خدمات گردشگری روستایی و کشاورزی برخوردارند. داده‌های تحقیق به روش میدانی و با نمونه‌گیری تصادفی با انتساب متناسب از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل صد پرسشنامه در 24 روستا از دوازده استان کشور به‌دست آمد. حجم نمونه نیز به کمک رابطه کوکران تعیین شد. برای تحلیل داده‌ها و شناسایی عوامل مؤثر بر عرضه گردشگری روستایی، با توجه به ماهیت متغیر وابسته، از روش الگوی لاجیت رتبه‌ای استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که تنوع محصولات و خدمات، آموزش، اندازه مزرعه و تجربه اثر مثبت بر عرضه گردشگری روستایی دارند، در حالی که با افزایش سن کشاورزان، میل ورود به صنعت گردشگری کاهش می‌یابد. توجه بیشتر برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران به روستاییان و کشاورزانی که گردشگری را به‌عنوان شغل دوم برگزیده‌اند، از جمله پیشنهادهای پژوهش حاضر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Rural Tourism Supply

نویسندگان [English]

 • M.H. Askarpour 1
 • A. Mohammadinejad 2
 • R. Moghaddasi 3
1 PhD Student in Agricultural Economics, Extension and Education, Faculty of Agricultural Sciences and Food Industries (FASFI), Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Extension and Education, Faculty of Agricultural Sciences and Food Industries (FASFI), Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Extension and Education, Faculty of Agricultural Sciences and Food Industries (FASFI), Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The importance of rural tourism in today's world is becoming more pronounced with increasing leisure time and the limitations of urban life. There are many attractions in the villages that provide a great capacity for urban or non-native visitors to spend their leisure time. The purpose of this study was to analyze the factors affecting the rural tourism supply. The statistical population included the rural people who are engaged in agriculture and have the potential to provide or increase their rural and agricultural attraction services. The statistics and data used in this study were collected by field survey in a stratified simple sampling method using Cochran formula through the field interviews and completed 100 questionnaires in 24 villages of 12 provinces of Iran. Given the qualitative nature of the dependent variable, an ordinal logit model was used to analyze the data and identify the factors affecting the supply of rural tourism services. The study results showed that the variety of products and services, education, farm size and experience had positive effects on the rural tourism supply while the farmers’ desire to enter the tourism industry decreased by the increase in their ages. Enhancing attention of planners and policymakers to rural people and farmers who choose tourism as a second occupation is among others recommended by this study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tourism
 • Rural tourism
 • Ordinal logit
 • Iran
 1. Amanor-Boadu, V. (2013). Diversification decisions in agriculture: the case of agritourism in Kansas. International Food and Agribusiness Management Review, 16(2): 57-74.
 2. Anabestani, A. and Mozaffari, Z. (2018). Explaining the factors affecting the rural tendency to agricultural tourism, Journal of Tourism Planning and Development. 7(24): 123-145. (Persian)
 3. Ashley, C., De Brine, P., Lehr, A. and Wilde, H. (2007). The role of the tourism sector in expanding economic opportunity. The Fellows of Harvard College, Overseas Development Institute, International Business Leaders Forum.
 4. Bagi, F. and Reeder, R.J. (2012). Factors affecting farmer participation in agritourism. Agricultural and Resource Economics, 41(2): 189-199.
 5. Barbieri, C. and Mshenga, P.M. (2008).The role of the firm and owner characteristics on the performance of agritourism farms. Sociologia Ruralis (Journal of the European Society for Rural Sociology, 48(2): 166-183.
 6. Baum, S. and Weingarten, P. (2004). Development of rural economics in Central and Eastern Europe. Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe (IAMO).
 7. Bowler, I., Clark, G., Crockett, A., Ilbery, B. and Shaw, A. (1996). The development of alternative farm enterprises: a study of family labor farms in the northern pennies of England. Journal of Rural Studies, 12(1): 285–295.
 8. Brandth, B. and Haugen, M. (2011). Farm diversification into tourism: implications for social identity? Journal of Rural Studies, 27(1): 35-44.
 9. Colton, J.W. and Bissix, G. (2005). Developing agritourism in Nova Scotia: issues and challenges. Journal of Sustainable Agriculture, 27(1): 91-112.
 10. Daniela Matei, F. (2014). Cultural tourism potential as part of rural tourism development in the north-east of Romania. The Proceedings of the Second Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism, pp. 453-460.
 11. Gannon, A. (1994). Rural tourism as a factor in rural community economic development for economies in transition. Journal of Sustainable Tourism, 2(1): 51-60.
 12. Greene, W.H. (2002). Econometric analysis. Fifth Edition, Chapter 21, pp. 719-728. New York University.
 13. Hajinejad, A., Rahimi, D. and Taghizadeh, Z. (2013). Developing a strategic plan for tourism development in rural tourism sample areas, case study: Hajij tourism sample village in Paveh County. Journal of Town and Country Planning, 5(1): 51-78. (Persian)
 14. Hamilpurka, S. (2012). Agri-tourism in Karnataka– issues, constraints and possibilities. International Journal of Research in Commerce, Economics and Management, 2(7): 106-111.
 15. Harcombe, D. PT. (1999). The economic impacts of tourism. ABAC Journal,19 (2): 10-22.
 16. Hepburn, E. (2008). Agritourism as a viable strategy for economic diversification: a case study analysis of policy options for The Bahamas. A Dissertation Presented to the Graduate School of Clemson University.
 17. ICHHTO (2018). Report on statistics and information on Iranian ecotourism resorts, 2017-18. Tehran: Iran Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization (ICHHTO) (Persian)
 18. SCI (2014, 2018). The results of surveys on national tourism, 2014 and 2018. Tehran: Statistical Center of Iran (SCI). Available at htto://www.amar.org.ir. (Persian)
 19. Long, J.S. (1997). Regression models for categorical and limited dependent variables. London: Sage Publications.
 20. Kazemi, M. and Arhami, F. (2017). Development of entrepreneurship in rural tourism: a case study of villages on Mashhad Metropolis of Iran. Village and Development, 20(79): 1-16. (Persian)
 21. Maddala, G.S. (1983). Limited-dependent and quantitative variables in econometric. Cambridge University Press.
 22. Mansury, Y and Hara, T. (2007). Impacts of organic food agritourism on a small rural economy: a social accounting matrix approach. Journal of Regional Analysis and Policy (JRAP). 37(3): 213-222.
 23. Mirzaee, R. (2009). The impact of rural tourism development on employment in Uramanat region of Kermanshah. Village and Development, 12(4): 49-76. (Persian)
 24. Mirzadeh Kouhshahi, M., Shahdadi, A. and Rostami, M. (2019). Analysis of local capacities for ecotourism development in Bangelayan village in Bandar Abbas County of Iran. Village and Development, 22(85): 45-70. (Persian)
 25. Mnguni, K.I. (2010). The socio-economic analysis of agritourism in two rural communities in the Limpopo province. Master Degree Thesis, University of South Africa.
 26. Murphy, P.E. (1985). Tourism: a community approach (RLE tourism). New York: Routledge.
 27. Myer, SL. and Corm, EP. DE. (2013). Agritourism activities in the Mopani district municipality, Limpopo province, South Africa: perceptions and opportunities. Journal Trans-disciplinary Research in Southern Africa, 9(2): 295-308.
 28. Nickerson, N.P., Black, R.J. and McCool, S.F. (2001). Agritourism: motivations behind farm/ranch business diversification. Journal of Travel Research, 40 (1): 19-26.
 29. Patterson, A. (2014). Brand Ireland: tourism and national identity. Available at http://www.Researchgate.net/publication/251319582.
 30. Rokneddin Eftekhari, A. and Qaderi, E. (2002). The role of rural tourism in rural development: critics and analysis of theoretical frameworks. Modares Journal of Humanities, 6(25): 23-40. (Persian)
 31. Seal, M. (2016). Rural tourism entrepreneurship as a mechanism for rural development: a case study on Anegundi, Karnataka. International Journal of Marketing and Financial Management, 4(5): 67-80.
 32. Taleb, M, Bakhshizadeh, H. and Mirzaee, H. (2008). Theoretical foundations of rural community participation in rural tourism planning in Iran. Village and Development, 11(4): 25-52. (Persian)
 33. Tanrivermis, H. and Sanli, H. (2007). A research on the impacts of tourism on rural household income and farm enterprises: the case of the Nevsehir province of Turkey. Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics, 108(2): 169-189.
 34. Tew, C. and Barbieria, C. (2012). The perceived benefits of agritourism: the provider’s perspective. Tourism Management, 33(1): 215-224.
 35. Varian, H.R. (1977). Microeconomic analysis. California University. Third Edition. Chapter 2, pp. 26-46.
 36. UNWTO (2018). Destinations: an investigation in Turkey. Scientific Papers, ISSN 17, Annual-Report 2017. Available at http://media.unwto.org/publication/unwto-annual-report-2017.
 37. Liu, S.Y., Yen, C.Y., Tsai, K.N. and Lo, W.S. (2017). A conceptual framework for agri-food tourism as an eco-innovation strategy in small farms. Sustainability, 9(10): 1683. Available at https://doi.org/10.3390/su9101683.