کاربست رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی در تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه صنایع دستی در روستاهای استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناخت و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه صنایع دستی در روستاهای استان خوزستان بود. پژوهش، با رویکرد توسعه‌ای- کاربردی، به شیوه‌های توصیفی، تحلیلی و پیمایشی انجام شد و تحلیل داده‌های پژوهش نیز با بهره‌گیری از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره دیمتل فازی (FDEMATEL) و تلفیق آن با مدل سوات (SWOT) صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که راهبردهای «برگزاری نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی صنایع دستی در روستاهای هدف گردشگری و صنایع دستی»، «برقراری کامل بیمه‏ هنرمندان برای صنعتگران حوزه صنایع دستی دارای مجوز فعالیت»، «تأسیس بازارچه‌های دائمی صنایع دستی در بنادر استان»، «معرفی محصولات صنایع دستی استان از طریق رسانه‌های آموزشی مختلف به مسئولان ارگان‌های دولتی در راستای هزینه‌کرد بودجه عمرانی»، «تمرکز بر توسعه تجارت الکترونیک محصولات صنایع دستی استان»، «تدوین اولویت‌های پژوهشی و هماهنگی لازم برای جذب به‌موقع سه درصد اعتبارات عمرانی»، «ساخت فیلم‌های آموزشی و تبلیغاتی و ارائه در بازارچه‌های فروش صنایع دستی استان»، «معرفی تعاونی‌های فعال صنایع دستی به سازمان‌های دولتی استان برای هزینه‌کرد یک درصد از بودجه عمرانی خرید صنایع دستی از این تعاونی‌ها»، «توجه ویژه از ابعاد آموزشی و تسهیلاتی به کارگاه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی صنایع دستی استان» . «ارائه آموزش‌های تخصصی صنایع دستی توسط اساتید پیشکسوت به کارشناسان در راستای جلوگیری از فراموشی برخی ‏رشته‌های بومی استان»، به ترتیب، از اولویت‌دارترین راهبردها در توسعه صنایع دستی روستاهای استان خوزستان به‌شمار می‌روند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of FDEMATEL Approach to Formulate and Prioritize the Handicrafts Development Strategies in Villages of Khuzestan Province of Iran

نویسندگان [English]

 • M. Goodarzi 1
 • S. Maleki 2
 • A. Arianpur 3
1 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 Professor, Department of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 MA Student in Geography and Rural Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

This study aimed at identifying and prioritizing the development strategies regarding handicrafts in the villages of Khuzestan province of Iran. It was mainly conducted with a developmental-applied approach in a combined method of Fuzzy Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (FDEMATEL) and SWOT model through descriptive, analytical and survey techniques. The study results indicated the following as the most prioritized strategies in the development of handicrafts in villages of the province, respectively: conducting national and international handicraft exhibitions in the villages targeted as tourism and handicrafts; arranging complete insurance for handicrafts artists with licenses to work; establishing permanent handicrafts markets and bazaars in the ports of the province; introducing handicrafts of Khuzestan province through various educational media to government officials in charge of development expenditure; focusing on the development of e-commerce for handicrafts of the province; setting research priorities and coordination needed for timely reception of three percent of development credits; creating educational and promotional films and presentations in the markets for handicraft sales of the province; introducing active handicrafts cooperatives to government agencies of Khuzestan province for spending one percent of the construction budget of handicrafts purchase from these cooperatives; paying special attention to the educational dimension and facilities for the vulnerable economic centers of the province's handicrafts; and providing the experts with the specialist handicraft training by leading professors to prevent the obliteration of some indigenous branches of Khuzestan province.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Tourism"
 • "Handicrafts"
 • "FDEMATEL"
 • "Villages of Khuzestan Province"
 1. Abdollahzadeh Fard, A. (2017). Locating the handicraftsman's town in order to realize the development of sustainable tourism (case study: Shiraz city). Quarterly of Regional Planning, 7: 143-154. (Persian)
 2. Amanian Bidokhti, P. and Sadeghinia, S. (2015). The role of rural cooperatives in income and investment in handicrafts (case study: carpet cooperatives in Razavi Khorasan province). Journal of Rural Planning and Research, 4: 101-113. (Persian)
 3. Amini, M.T. and Khabbaz Bavil, S. (2009). Strategy development by comprehensive framework for strategy formulation. Journal of Business Management, 1: 17-32. (Persian)
 4. Andersona, W. (2014). Cultural tourism and poverty alleviation in rural Kilimanjaro, Tanzania. Journal of Tourism and Cultural Change, 13(3).
 5. Asgharpour, M.J. (2010). Group decision and game theory with attitude of research in operations. Tehran: Tehran University Press. (Persian)
 6. Bastenegar, M. and Hassani, A. (2018). Tolerance; a spiritual strategy or a strategic spirituality in development of creative tourism. Bagh-e Nazar Journal, 15(60): 37-50. (Persian)
 7. Bhardwaj, S. (2015). Cultural heritage tourism and development in Punjab. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 5(3): 158-181.
 8. Butler, R.W. (2002). Ecotourism: Has it achieved maturity or has the bubble burst? (Vol. 1) New Zealand: Keynote Address Pacific Rim Tourism Rotorua.
 9. Carvalho, M.S., Lima, J. and Kastenholz, E. (2014). Cultural creativity– the opportunity for rural destinations? Journal PASOS: Revista de Turismoy Patrimonio Cultural, 12(3): 635-648.
 10. Cooper, C. (2008). Tourism: principles and practice. Harlow: Financial Times Prentice Hall.
 11. Das Beejata, D. and Shukla, A. (2013). Problems and prospects of cultural tourism: a case study of Assam, India. International Journal of Physical and Social Sciences, 3(4): 455- 462.
 12. De la Torre, M., Vazquez, G.M., Herreros, T., Luis, J. and Morales Fernandez, E. (2012). Rural tourism as an alternative to the development for rural areas and the creation of employment. International Journal of Humanities and Social Science, 2(20): 162-175.
 13. Divsalar, A. (2016). The role of handicrafts in rural tourism economy case: foothill villages of Behshahr County. Journal of Space Economy and Rural Development, 5(16): 161-174. (Persian)
 14. Gómez, M.C.O. and Pérez, W.G. (2015). Cultural tourism in Villavicencio, Colombia. Springer, Cham.
 15. Guo, K. and Li, W. (2012). An attitudinal-based method for constructing intuitionist fuzzy information in hybrid MADM under uncertainty. Information Sciences, 208(15): 28-38.
 16. ILO (2010). Gender mainstreaming in local economic development strategies. Switzerland: International Labor Organization (ILO).
 17. Jamshidi, G. and Mojtabazadeh Khaneghahi, H. (2013). The role of commercial behavior of handicraft vendors in the desirable marketing of foreign tourists (case study: handmade carpet market in Tehran). Journal of Tourism, 1(1): 1-19. (Persian)
 18. Kim, M.K. (2005). Determinants of rural tourism and modeling rural tourism demand in Korea. Journal of Cleaner Production, 3(9): 1-11.
 19. Mirkatooli, J. and Mosaddegh, R. (2010). A survey on rural tourism status and its role in the development of handicrafts in the South Estarabad districts of Gorgan. Urban and Regional Studies and Researches, 2(7): 137-154. (Persian)
 20. Motiei Langroudi, S.H. and Najafi Kani, A. (2011). Development and rural industrialization. Tehran: Uneversity of Tehran.
 21. Naghavi, M.R., Pourtaheri, M., Divsalar, A. and Ahmadi, H. (2017). Analysis of the effectiveness of handicrafts in economic development of rural areas using non-compensatory decision making models (case study: Ashrestagh township of Behshahr). Planning of Human Settlements Studies, 12(38): 139-154. (Persian)
 22. Navarro Jurado, E., Tejada Tejada, M., Almeida Garcia, F., Cabello Gonzalez, J., Cortes Macias, R. and Delgado Pena, J. (2012). Carrying capacity assessment for tourist destinations: method for the creation of synthetic indicators applied in a coastal area. Tourism Management, 33(6): 1337–1346.
 23. Nowroozifard, H. and Khorasani, M.A. (2016). Strategic planning of rural tourism development in rural areas of Izeh city (case study: Shivand village). Journal of Geography and Urban-Regional Planning,18: 119-134. (Persian)
 24. Qajarian, O. (2009). Handicraft Development Strategies of Iran. Summary of Tabriz Islamic Art University Articles. Tabriz: Tabriz Islamic Art University. (Persian)
 25. Quan, Z., Huang Weila, I. and Zhang, Y. (2011). Identifying critical success factors in emergency management using a Fuzzy DEMATEL method. Safety Science, 49(2): 243-252.
 26. Rabiei, S. and Shahandeh, A. (2011). Expansion on balanced scorecard model. International Journal of Industrial Engineering and Production Management, 22(1): 41-50. (Persian)
 27. Richards, G. and Marques, L. (2012). Exploring creative tourism: editors introduction. Journal of Tourism Consumption and Practice, 4(2): 1-11.
 28. Safari, A., Sorkh, F. and Salehzadeh, R. (2014). The relationship between knowledge management, entrepreneurship and performance in the organization of heritage, handicrafts and tourism. Journal of Research in Tourism Management Studies, 9(28): 95-113. (Persian)
 29. Shafiei, Z., Farrokhian, F. and Mirghahr, L. (2014). Isfahan as a creative city of handicrafts with the approach of tourism development. Geography, 12(43): 251-278. (Persian)
 30. Taghvaei, M. and Goodarzi, M. (2016). Development and prioritization of medical tourism development strategies (case study: Shiraz metropolis). Journal of Urban Research and Planning, 7(24): 1-22. (Persian)
 31. Tzeng, G.H., Chen, W.H., Yu, R. and Shih, M.L. (2010). Fuzzy decision maps: a generalization of the DEMATEL methods. Soft Computing, 14(11): 1141-1150.
 32. UNWTO (2005). Cultural tourism and peverty allivation: the Asia Pacific perspective. Madrid: WTO.
 33. Webster, C. and Ivanov, S. (2013). Transforming competitiveness into economic benefits: Does tourism stimulate economic growth in more competitive destinations? Tourism Management, 40: 137-140.
 34. Yang, Y.P., Shieh, H.M., Leu, J.D. and Tzeng, G.H. (2008). A novel hybrid MCDM model combined with DEMATEL and ANP with applications. International Journal of Operational Research, 5(3): 160-168.