اختصاص شناسه DOR به مقالات منتشر شده.

   پس از اختصاص شناسه DOI (از سال 1398)، شناسه DOR نیز به مقالات منتشر شده تعلق گرفت.