اختصاص شناسه DOI به مقالات فصلنامه از ابتدای سال 1398.

با دریافت پیش ‎‏شماره اختصاصی DOI برای موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، از ابتدای سال 1398 به مقالات فصلنامه، شناسه DOI تعلق گرفت.