سازوکارهای توسعه گردشگری روستایی در حوزه طبیعی: مطالعه موردی روستای حیدرآباد، شهرستان ایلام

نویسنده

چکیده

 هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی سازوکارهای توسعه گردشگری روستایی در حوزه طبیعی در روستای حیدرآباد از توابع شهرستان ایلام بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی، به لحاظ ماهیت، کمّی و از لحاظ شیوه جمع‌آوری اطلاعات از نوع تحقیقات پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش سه گروه کارشناسان، خانوارهای ساکن در روستا و گردشگران را دربرمی‌گرفت، که نمونه‌های آماری گروه‌های کارشناسان و خانوارهای ساکن در روستا به‌صورت سرشماری و نمونه‌های آماری جامعه گردشگران به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. در مجموع، 250 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق‌ساخته‌ای بود که مبنای طراحی آن، بررسی منابع داخلی و خارجی، اهداف و سؤالات پژوهش بود. روایی ابزار پژوهش توسط پانل صاحب‌نظران ترویج و توسعه روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام و نیز خبرگان گردشگری روستایی استان ایلام بررسی و تأیید شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که در حوزه طبیعی، سازوکارهای زیرساختی – فرهنگی (با درصد واریانس 158/29)، رفاهی- خدماتی، اطلاع‌رسانی و اقتصادی- فرهنگی به عنوان مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه گردشگری روستای حیدرآباد شناسایی شدند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mechanisms of Rural Tourism with Emphasis on the Natural Tourism: A Case Study of Heidarabad Village, Ilam County of Iran

نویسنده [English]

  • Mohammad Bagher ARAYESH
چکیده [English]

    The main objective of this study was to investigate mechanisms of rural tourism
with emphasis on the natural tourism in the village of Heiderabad in Ilam county of Iran. It was an applied study in terms of the type and a quantitative
research in nature while in terms of the method of data collection, it was
considered as a survey. The population of this study consisted
of three groups of experts, rural households, and tourists. For selecting the sample,
in the the first group, the census method was used; and for the group of tourists,
100 people were selected in a convenience sampling method; as a whole, 250
people were studied. Main instrument of data gathering was a questionnaire, the
validity of which was confirmed by a panel of experts in Ilam University,
Islamic Azad University of Ilam Branch, and also experts in tourism. The
results of exploratory factor analysis showed that in natural dimension, infrastructural-cultural
mechanisms with %29.158 as well as welfare-services, informing and cultural-economic
mechanisms were the most important mechanisms of rural tourism development.    
 

 
  

    

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism
  • Rural Tourism
  • nature
  • Rural development
  • Heidarabad (Village)
  • Ilam (County)