تدوین اهداف و گزینه‌های توسعه گردشگری در چارچوب تفکر ارزشی: مطالعه موردی فرح‌آباد ساری

نویسندگان

چکیده

هدف مطالعه حاضر تعیین ارزش‏ها و اهداف جامعه میزبان و کشف دیدگاه‌های متنوع در مورد توسعه گردشگری روستای فرح‌آباد شهرستان ساری با استفاده از رویکرد تفکر ارزشی بود تا با شناسایی فرصت‏ها، ابداع گزینه‌های جدید و ارزیابی آنها، در نهایت، بهترین گزینه‏ توسعه انتخاب شود. پژوهش کاربردی به لحاظ ماهیت داده‌ها در گروه تحقیقات کیفی قرار داشت. به‌منظور اجرای پژوهش، از نظریه زمینه‌ای و برای اولویت‌بندی گزینه‌های توسعه گردشگری نیز از شیوه فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل افراد مطلع در زمینه گردشگری این حوزه بودند که با استفاده از شیوه گلوله برفی انتخاب شدند و با آنها مصاحبه شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که اهداف مؤثر در توسعه گردشگری این حوزه طبق رویکرد تفکر ارزشی به دو نوع بنیادی و مقطعی تقسیم و سپس، تصمیم‏گیری در خصوص آنها با ابداع گزینه‌ها و فرصت‏های تصمیم و ارزیابی این گزینه‌ها به انجام رسید و در نهایت، گزینه توسعه متنوع به‌عنوان گزینه ارجح برای توسعه پایدار محلی فرح‌آباد انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Specifying the Objectives and Alternatives of Tourism Development within the Framework of Value-focused Thinking: A Case Study of Farahabad, Sari County of Iran

نویسندگان [English]

  • Mostafa GHADAMI
  • Mahmoud SHAREPOUR
  • Maryam NAGHAVI
چکیده [English]

   This study  aimed at determining the values
​​of the host community and exploring new views about the development of
tourism in Farahabad, Sari county of Iran, by value-focused thinking in order
to identify decision opportunities, create and evaluate alternatives and
finally, choose the best alternative. It was a qualitative research implemented
through the strategy of Grounded Theory and also analytic hierarchy process
(AHP) for evaluating and prioritizing the development alternatives in the
studied area. The statistical population included 15 informed people in the concerned
field who were selected by snowball sampling. The semi-structured interview was
used to collect data. The study results showed that in accordance with value-focused
thinking, the effective objectives in tourism development of Farahabad were
divided into two types including fundamental and means objectives. Then, the
phase of making decisions regarding these objectives began by specifying the
alternatives and decision opportunities as well as evaluating them. Finally,
the diversified development was selected as the most preferred alternative for
community sustainable development in the studied area.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Development
  • Host Community
  • Value-Focused Thinking
  • Fundamental Objectives
  • Means Objectives
  • Sari (County)