تحلیل ابعاد اقتصادی- اجتماعی و زیست‌محیطی بحران خشکسالی و آثار آن بر خانوارهای روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان زرین‌دشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    بی‌تردید بحران خشکسالی و کم‌آبی از مهم‌ترین مشکلات موجود در مدیریت جوامع انسانی و محیط زیست محسوب می‌شود . هدف تحقیق حاضر بررسی آثار و پیامدهای گوناگون پدیده خشکسالی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در روستاهای واقع در محدوده شهرستان زرین‌دشت بود. نوع تحقیق کاربردی و روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی بوده، برای گردآوری داده‌ها، از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شد. حجم نمونه مورد مطالعه با بهره‌گیری از رابطه کوکران 150 خانوار بود؛ و برای تحلیل داده‌ها، علاوه بر آماره‌های توصیفی، از آزمون‌های استنباطی ویلکاکسون، خی‏دو، فریدمن و t استفاده شد. نتایج نشان داد که بحران خشکسالی‌های پیاپی با اثرات معنی‌دار در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در روستاهای منطقه همراه بود که از آن میان، اثرات اقتصادی این پدیده بیش از سایر ابعاد بوده و بر خروج دائمی نیروی کار از بخش کشاورزی، مهاجرت‌های روستایی و کاهش سطح زیر کشت تولید تأثیر گذاشته است.     

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Socio-economic and Environmental Aspects of Drought Crisis and Its Impacts on Rural Households: A Case Study of Villages of Zarindasht County, Iran

چکیده [English]

Mahboobeh NAMDAR and Khadijeh BOUZARJOMEHRY
Received: 2 October, 2015 Accepted: 26 July, 2016

Certainly, drought is considered as one of the main problems in the management of human societies and the environment. Thus, this study aimed at investigating the different effects of this phenomenon in various economic, social and environmental dimensions in villages of Zarindasht county of Iran. It was an applied study conducted in a descriptive-analytic method, and library and field studies were used to collect the required data. The sample size resulted from Cochran formula was estimated 150 households. In addition to descriptive statistics, Wilcoxon analytical tests, Chi-square, Friedman and t-test were used to analyze the data. The results showed that the drought crisis had significant economic, social and environmental effects on the studied villages, while its economic impacts were stronger and resulted in permanent withdrawal of labor from the agricultural sector, rural migration and reduction in the area under cultivation and production efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought
  • Water Shortages
  • Socio-economic and Environmental Impacts
  • Zarindash (County)