بررسی تأثیر مشارکت اجتماعی جامعه روستایی بر موفقیت تعاونی‌های تولید روستایی: مطالعه موردی شهرستان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

  رمز موفقیت تعاونی‌ها مشارکت اعضا در مدیریت آنهاست؛ و در تعاونی‌های روستایی، به دلیل ماهیت ویژه و اتکای اداره تعاونی بر خواست اعضا و نقش آنها در جهت‌گیری‌های شرکت، مشارکت اعضا از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف کلی تحقیق حاضر مطالعه تأثیر مشارکت اجتماعی کشاورزان عضو بر موفقیت تعاونی‌های نوزده‌گانه تولید روستایی شهرستان اصفهان بود. جامعه آماری تحقیق کلیه این شرکت‌ها را دربرمی‌گرفت. گردآوری داده‏های پژوهش از کلیه مدیران شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان و 260 نفر از اعضای آنها به روش نمونه‏گیری نظام‌مند تصادفی انجام شد. یافته‌ها نشان داد که مشارکت اعضا در مدیریت تعاونی‌های تولید روستایی در حد متوسط است؛ همچنین، ضریب همبستگی چندگانه نشان‌دهنده رابطه قوی بین متغیر مشارکت اجتماعی اعضا و متغیر موفقیت بوده و از این‏رو، تأثیر مشارکت اعضا در موفقیت تعاونی‌ها کاملاً قابل توجه ارزیابی شده است.     

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Social Participation of Rural Community on Success of Rural Production Cooperatives: A Case Study of Isfahan County

نویسنده [English]

  • S.A. Nekouei Naeini
Isfahan University
چکیده [English]

Seyed Ali NEKOUEI NAEINI , Yousof GHANBARI , Hamid BARGHI , and Nader ALIZADEH
Received: 8 January, 2015 Accepted: 25 July, 2016

This study aimed at investigating the relationship between participation of rural production cooperative members and managers and its impact on their success in Isfahan county of Iran with 19 such cooperatives facing participation crisis. The research population included all these cooperatives according to a census of rural cooperatives in Isfahan county. A systematic random sampling method was used to interview all the cooperative managers and board of directors as well as 260 rural cooperative members. Results of regression analysis by using three separate questionnaires showed a strong relation between the participation of members and the success of the cooperatives. In addition, the study results showed that the members' participation in the management of cooperatives was moderate. So, the effect in question was found quite significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • participation
  • Rural Cooperatives
  • Agriculture
  • Success
  • Isfahan (County)