بررسی فقر اقتصادی عشایر اسکان‌یافته استان فارس و تعیین عوامل مؤثر بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

   داده‏های پژوهش حاضر، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای دومرحله‌ای، از نمونه­ای مشتمل بر 175 خانوار عشایر اسکان‌یافته استان فارس جمع‌آوری و برای تحلیل آن­ها، از شاخص‌های فقر و مدل توبیت استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که 14/49 درصد خانوارها دچار فقر بوده، از بین خانوارهای فقیر نیز نزدیک به شصت درصد خانوارها از فقر شدید رنج می‌برند و عمق فقر آنها بیش از هفتاد درصد است؛ همچنین میزان تحصیلات و سن سرپرست خانوار، سطح فعالیت کشاورزی، اندازه خانوار و تعداد دام از عوامل مؤثر بر کاهش احتمال فقر خانوارهای عشایر اسکان‌یافته است؛ از این‌رو، برای مقابله پایدار با پدیده فقر در خانوارهای عشایر اسکان‌یافته، مطالعه حاضر تمرکز بر آموزش بزرگسالان، تقویت فعالیت مکمل و اهتمام به سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را توصیه می‌کند.   

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Survey of Economic Poverty in Settled Nomads and Determination of Its Effective factors in Fars Province of Iran

چکیده [English]

    Dadgar MOHAMMADI [1] , Abdolrasool SHIRVANIAN [2] , and Gholamreza CHABOKROW [3]   Received: 8 October, 2015 Accepted: 28 June, 2016     This study aimed at investigating the economic poverty of settled nomads and identifying its determinants in Fars province of Iran. Data gathering was carried out in 2013 through 175 questionnaires from settled nomad households in a two-stage cluster random sampling method . The headcount poverty and poverty gap indexes were used to determine the poverty situation, and Tobit model was used to determine the factors affecting the poverty probability. The results showed that 49.14 percent of households were suffering from poverty; nearly 60 percent of the poor households suffered from extreme poverty; and depth of their poverty was more than 70 percent. Based on the results, education level and age of household heads, agricultural activity level, household size and number of animals were affecting poverty probability for the households. Accordingly, focusing on adult education, strengthening complementary activities and concentrating on the overall population policies issued by the Iranian Supreme Leader were recommended within a sustainable approach to poverty alleviation in the centers for settled nomads.     [1] . Instructor of Economic, Social and Extension Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Shiraz, Iran.   [2] . Corresponding Author and Assistant Professor of Instructor of Economic, Social and Extension Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Shiraz, Iran (rasoolshirvanian@yahoo.com).   [3] . Assistant Professor of Instructor of Economic, Social and Extension Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Shiraz, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Poverty
  • settled nomads
  • Tobit model
  • Fars (Province)