مقایسه وضع درآمدی عشایر اسکان‌یافته و شناسایی عوامل ایجادکننده تفاوت‌های درآمدی در دو وضعیت کوچندگی و اسکان در استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  مقایسه وضع درآمدی عشایر اسکان‌یافته و شناسایی عوامل ایجادکننده تفاوت‏های درآمدی در دو وضعیت کوچندگی و اسکان در استان ایلام    روش تحقیق حاضر پیمایشی و جامعه آماری آن شامل خانوارهای اسکان‌یافته استان لرستان بود. قلمرو زمانی تحقیق سال 1389 و روش نمونه‌گیری نیز طبقه‌ای متناسب بود. نتایج با استفاده از رگرسیون چندمتغیره نشان داد که متغیرهای مستقل «تعداد واحد دامی»، «سطح زیر کشت دیم» و «سطح زیر کشت آبی» در هر دو وضعیت کوچندگی و اسکان در سطح اطمینان 99 درصد و اما متغیرهای مستقل «مقدار فرآورده‏های دامی» و «صنایع دستی» فقط در حالت کوچندگی در سطح اطمینان 95 درصد بر متغیر وابسته «متوسط درآمد سالانه خانوارها» مؤثرند. همچنین، نتایج آزمون t نمونه‌های زوجی نشان داد که متوسط درآمد حقیقی سالانه خانوارها در وضعیت اسکان نسبت به حالت کوچندگی کمتر شده است. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که وضع اقتصادی عشایر اسکان‌یافته استان ایلام در حالت کوچندگی نسبت به وضعیت اسکان بهتر بوده و از این‏رو، الگوی زیست کوچندگی عشایر در مقایسه با اسکان، از نظر اقتصادی، برای آنها مناسب‌تر است.   

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Income Status of Settled Nomads and Identification of Factors Causing the Income Differences in Settlement and Nomadic Situations in Ilam Province of Iran

چکیده [English]

Heidar SEIDZADEH and Jafar REZAEI
Received: 15 July, 2015 Accepted: 28 June, 2016

This study aimed at comparing the income status of settled nomads in Ilam province of Iran and Identification of factors causing the income differences in settlement and nomadic situations. It was conducted in a survey method with a statistical society of all the settled households of the province, in 2010. The sampling method was a proportionate stratified one. The results showed that the independent variables of livestock unit number, dry cultivated and also irrigated land area under cultivation in both situations were effective on the dependent variable of mean annual income of the households at the confidence level of 99 percent while the independent variables of amount of livestock products and amount of handicrafts had effects on the dependent variable only in the nomadic situation at the confidence level of 95 percent. In addition, the t test results of paired samples showed that the mean annual real income of the households decreased in the settlement situation, compared to the nomadic situation. Therefore, it could be concluded that the economic status of settled nomads of the province in the nomadic situation was better than the settlement situation; thus, in terms of the economy, nomadic life style proved to be more suitable for the nomads.

کلیدواژه‌ها [English]

  • income
  • Settlement
  • Nomadic life
  • Ilam (Province)