اصلاح سازمانی بخش توسعه روستایی بر مبنای هوش سیاسی مروجان

نویسندگان

چکیده

     مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر هوش سیاسی مروجان کشاورزی در مورد اصلاح سازمانی جهاد کشاورزی در بخش توسعه روستایی صورت گرفت. جامعه آماری شامل 109 کارشناس ترویج جهاد کشاورزی استان گیلان بود که به دو گروه تقسیم شدند، گروهی که بر ضرورت اصلاح ساختار فعلی برای توسعه روستایی تأکید داشتند و گروهی که چنین ضرورتی را متصور نبودند. طی پژوهشی توصیفی زمینه‌یاب، ارتباط معنی‌دار متغیرها در پنج بُعد شامل بازی اجتماعی، پویایی قدرت، شخصیت سیاسی، مدیریت استرس، و دانش عملی با نگرش نسبت به اصلاح سازمانی بخش توسعه روستایی سنجیده شد و با روش رگرسیون لجستیک، تبیین متغیرهای متمایزکننده دو گروه پاسخ‌دهنده صورت گرفت. نتایج نشان داد که 72 درصد پاسخ‌دهندگان اصلاح سازمانی بخش توسعه روستایی را ضروری تشخیص می‏دهند و آن را در افزایش بهره‌وری مدیریت روستایی مؤثر می­دانند. همچنین، بر پایه دیگر نتایج پژوهش، نُه متغیر هوش سیاسی شامل همکاری سازمانی، ظاهر صادقانه مدیر، ارتباط با مقام بالادستی، آگاهی از پایگاه‌های قدرت، ترغیب، کنترل درونی، کانون تمرکز، باور در به‌کارگیری منابع، و دانش ضمنی در پیش‌بینی اصلاح سازمانی بخش توسعه روستایی نقش داشتند؛ و در نهایت، افراد با درک مثبت از مدیر و واحد کاری از سازگاری فردی بهتر با تغییر در سازمان برخوردار بودند.     

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Organizational Reform in Rural Development Section Based on Political Intelligence of Extension Workers in Iran

چکیده [English]

Hamid BARGHI , Seyed Jaber ALAVIOUNN , and Raziyeh RAHIMI
Received: 25 October, 2015 Accepted: 6 June, 2016

This study aimed at investigating the effect of political intelligence of extension workers on organizational reform in the Organization of Jihad For Agriculture, in Iran. Statistical society included 109 extension experts of such organization in Guilan province, divided into two groups: the one insisting on the need for structural changes for rural development and the other denying such need. During a descriptive research, a significant relation was assessed in five dimensions including social games, power dynamism, political persona, effective stress management, and practical knowledge with organizational change attitudes towards rural development and differentiation variables of the two responding groups were explained by logistic regression. As shown by the study results, 72 percent of the respondents recognized that organizational change in rural development was necessary and also effective to increase rural management efficiency. Other results indicated that nine variables of political intelligence were effective to predict the organizational changes contributed to rural development, including organizational cooperation, appearing sincere, upwards appeals, using language, information and humor derive benefits, internal locus of control, focus attention ability, belief in effectively using resources, and tacit knowledge. Finally, it was revealed that people with positive perception of manager and business unit had better compatibility with the change in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Intelligence
  • Extension Workers
  • Organizational Reform
  • Rural development
  • Guilan (Province)