عوامل اقتصادی مؤثر بر ناپایداری سکونتگاه­های روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان دماوند

نویسندگان

چکیده

         طی نیم قرن گذشته، بسیاری از مناطق روستایی کشور به علل مختلف و از جمله عوامل اقتصادی در معرض ناپایداری و تخلیه جمعیتی قرار گرفته­اند و جمعیت روستایی به نفع مناطق شهری کاهش و تعدادروستاهای خالی از سکنه افزایش یافته است. در پژوهش حاضر، با انتخاب هشت روستا از 81 روستای شهرستان دماوند به روش طبقه­ای- تصادفی، تأثیر عوامل اقتصادی بر ناپایداری سکونتگاه‏های روستایی بررسی شد. جامعه آماری پژوهش شامل کل خانوارهای ساکن این روستاها بر مبنای سرشماری سال1390 بود (875= N ) که از آن میان، تعداد 267 خانوار برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. نوع پژوهش کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی بود که به‏صورت پیمایشی- میدانی انجام شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات­ از آزمون‏های آماری t تک ‏نمونه­ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل اقتصادی چون کمبود امکانات، اشتغال­، درآمد و عدم سرمایه­گذاری دولتی و خصوصی بر ناپایداری روستاهای منطقه مؤثر بوده و فرایند توسعه را با چالش­های جدی­ روبه‏رو ساخته است. از این‏رو، توانمندسازی اقتصادی روستاها می ­ تواند به پایداری سکونتگاه‏های روستایی بینجامد.   .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Factors Affecting the Instability of Rural Settlements: A Case Study of Villages in Damavand County of Iran

چکیده [English]

Over the past half century, many rural areas of Iran have been exposed to unstable discharge multitude of rural population decline and increased number of deserted villages for various reasons including economic factors. This study examined the impact of economic factors on rural settlements instability in 8 villages, out of 81 villages of Damavand county, which were selected by stratified random sampling. It was an applied research conducted in a descriptive-analytical survey method by field work. The study population included 875 families living in rural areas and among them, 265 households were selected to complete the questionnaire. For data analysis, SPSS and one-sample T test, Pearson correlation and regression were used. The study results showed that the economic factors such as lack of employment, income, and lack of public and private investment in rural areas affected the instability of the region, and the development process faced serious challenges. ­ The economic empowerment of rural areas can lead to sustainable rural habitations.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic factors
  • rural settlements
  • Instability
  • Damavand (County)