بررسی اثر تعاونی دهیاری‌ها در ارتقای خدمات ­ رسانی به مناطق روستایی از دیدگاه مردم و مدیران محلی: مطالعه موردی تعاونی دهیاری‌های دهستان دشت­سر شهرستان آمل

نویسندگان

چکیده

      هدف پژوهش حاضر سنجش دیدگاه دهیاران و اعضای شورای اسلامی و همچنین، مردم روستایی در ارتباط با نحوه خدمات­رسانی تعاونی دهیاری‌ها بود و محدوده پژوهش نیز دهستان دشت­سر از توابع شهرستان آمل را شامل می­شد. روش گردآوری داده­ها اسنادی، کتابخانه‌ای و میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات نیز نخست، مصاحبه و سپس، پرسشنامه بود. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های کای اسکوئر، T تک­نمونه‌ای و T مستقل بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران محلی (دهیاران و اعضای شورای اسلامی) و روستاییان بود که از آن میان، نُه دهیار و هجده عضو شورا و 135 روستایی برای انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه به­عنوان نمونه آماری از نُه روستا بر اساس بعد جمعیت و فاصله از شهر و جاده انتخاب شدند. هرچند، بر اساس نتایج تحقیق، اقدامات تعاونی دهیاری‌های دشت­سر سرعت خدمات ­ دهی به روستاهای مورد مطالعه را بهبود نبخشید و نتوانست با ارتقای کیفیت خدمات، رضایت روستاییان را جلب کند و همچنین، تأثیری مثبت در افزایش درآمد دهیاری‌ها نداشت، اما در راستای ارتقای روحیه مشارکت­جویی و نهادینه­سازی کار جمعی از طریق سازوکارهایی مانند واگذاری برخی پروژه‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی به تعاونی‌ها و ارائه تسهیلات بلندمدت و کم­بهره و بخشودگی‌های مالیاتی، می‌توان به تقویت بنیه مالی این نهاد و در نتیجه، افزایش قدرت خدمات­رسانی آن همت گماشت.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Rural Assistance Office Cooperatives in Improving Services to Rural Areas from Viewpoints of Rural People and Local Managers: A Case Study of RAO Cooperative of Dashtesar Sub-district, Amol County of Iran

چکیده [English]

    This study tried to assess the views of local authorities and members of the Islamic Rural Council as well as rural people regarding the services of the Rural Assistance Office (RAO) [dehyari] cooperatives . Research area included rural settlements of Dashtesar sub-district, Amol county of Iran. The research method was descriptive-analytical and in terms of the nature and objectives , this was an applied research. Documentary and field procedures were used for data collection as well as interviews and questionnaires . For data analysis, chi-square tests and one sample T were carried out. The sample included local managers and members of the Counci. The samples were selected based on population and the distance to urban settlements and road networks; and so, the total sample consisted of nine managers, 18 council members and 135 rural residents. The findings showed that RAO cooperatives failed to accelerate and improve the quality of services and gain satisfaction of the people. Of course, they had a positive impact on increasing income and earnings of the Rural Assistance Office. As the basis for promoting the spirit of cooperation and institutionalizing the collective savings , certain mechanisms such as transfer of some development projects and executive agencies and cooperatives, providing long-term low-interest loans and tax breaks can be pursued to strengthen this institution and thus, increase the its power of services .     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Service
  • Rural Assistance Office (RAO) [dehyari]
  • Cooperatives
  • Local Managers
  • Dashtesar (Sub-district)
  • Amol (County)