شناسایی و رتبه‌بندی عوامل حیاتی موفقیت اجرای طرح دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی

نویسندگان

چکیده

    با توسعه دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) روستایی در سال­های اخیر، تحلیل چگونگی و علل رشد بیشتر برخی استان­ها در توسعه این دفاتر به منظور برنامه‌ریزی برای آینده از اقدامات ضروری به‌شمار می­رود. تحقیق حاضر به جست­وجو و تجزیه‌وتحلیل عوامل حیاتی موفقیت توسعه این حوزه در بخش روستایی پرداخت. برای اهمیت­سنجی عوامل مؤثر، از آزمون مقایسه میانگین و دوجمله­ای و برای رتبه‌بندی عوامل، از مدل تحلیل سلسله‌مراتبی فرایند ( AHP ) استفاده شد. نتیجه پژوهش (در سال 1391) حاکی از مؤثر بودن تمام عوامل اصلی (سازمانی، انسانی، فنی و فرایندی) در اجرای موفقیت‌آمیز طرح فناوری اطلاعات و ارتباطات بود؛ همچنین، رتبه‌بندی عوامل نشان داد که عامل فنی اجرای طرح فاوا روستایی دارای بالاترین تأثیرگذاری و زیرعوامل آمادگی سازمان مخابرات از نظر برخورداری از زیرساخت­های مناسب در بعد سازمانی، برگزاری دوره آموزشی برای کارگزاران در بعد انسانی، رشد مناسب و گستردگی فیبر نوری در بعد فنی، و سهولت استفاده از سامانه در بعد فرایندی بالاترین اولویت­ها را دارند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking of Critical Success Factors of Rural ICT Implementation in Iran

چکیده [English]

  In this study, analyses of critical success factors by the smooth development path for productivity in this domain in the rural sector were discussed and the concept of achieving success in terms of the indicators of success included improvi ng the quality of life in rural areas, rural development , reducing the digital gap, and e- services. For data analysis, a comparison test was used , and AHP model was selected to rank the factors . Study results indicated the effectiveness of the main factors (organization , human, technical and process ) on the successful implementation of ICT; and as shown by the ranking, the technical factors had the highest effect. In addition, sub-factors of readiness of the telecommunications department in terms of appropriate infrastructure in the organizational dimension, t raining courses for practitioners in the human dimension, appropriate growth and expansion of optical fiber in the technological dimension, and ease of use of the system in process dimension had the highest priority .      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Success factors (CSFs)
  • Rural ICT
  • Analytic Hierarchy Process (AHP)
  • Iran