بررسی اثرات مختلف گردشگری در توسعه روستایی: مطالعه موردی شهرستان رامسر

نویسندگان

چکیده

         پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش گردشگری در توسعه روستایی در شهرستان رامسر انجام شد. جامعه آماری مورد نظر شامل دو گروه بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی از طریق جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند، یک گروه شامل گردشگرانی که به شهرستان رامسر سفر کرده بودند (120 خانوار از مجموع 250 خانوار) و گروه دیگر شامل ساکنان محلی شهرستان که به گردشگران خدمات‌رسانی می­کردند (130 خانوار از مجموع 240 خانوار). پرسشنامه ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات بود. بر پایه یافته‌های پژوهش، اکثریت افراد محلی (2/86 درصد) و گردشگران (1/92 درصد) تأثیر عوامل اقتصادی را در توسعه روستایی در حد متوسط تا خیلی زیاد عنوان کردند. نتایج آزمون t نشان داد که بین نقطه‌نظرات دو گروه در زمینه اثرات اقتصادی و اجتماعی، و فرهنگی گردشگری تفاوت منفی و معنی­دار در سطح یک درصد وجود دارد؛ به دیگر سخن، به­طور کلی، میانگین ‌ های اثرات یادشده را گردشگران بالاتر از افراد محلی گزارش کردند، ولی در خصوص عوامل زیست‌محیطی بین دیدگاه‌های این دو گروه تفاوت معنی­دار وجود نداشت. اکثریت گردشگران (67/80 درصد) و افراد محلی (70 درصد) تأثیرات زیست‌محیطی گردشگری در جوامع روستایی را در حد متوسط تا خیلی زیاد عنوان کردند.     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Tourism on Rural Development: A Case Study of Ramsar County of Iran

چکیده [English]

     This study investigated the role of tourism in rural development in Ramsar county of Iran. The statistical population consisted of two groups: tourists including families who were traveled to this county and stayed in tourism areas for a short time (n=120), and rural hosting families including local households who delivered services to the tourists (n=130). The sample groups were selected randomly through the Krejcie and Morgan table. The main instrument was a questionnaire developed by the investigators. Majority of the local people (86.2%) and tourists (92.1%) emphasized on the effects of economic factors (at moderate to high levels) on the rural development. T-test results showed a significant difference between the viewpoints of the two groups regarding the socio-economic effects of tourism; but there was no significant difference regarding the environmental factors. In addition, majority of the tourists (80.67%) and the locals (70%) emphasized on the environmental impacts on rural communities at the moderate to high levels.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism
  • Rural Development
  • Tourist
  • Local Residents
  • Ramsar (County)