بررسی وضعیت مشارکت روستاییان در مدیریت منابع طبیعی جنگلی در بخش بندپی شرقی شهرستان بابل

نویسندگان

چکیده

  برنامه‌ریزی «بالا به پایین»، بخشی‌نگری و کم­توجهی به توسعه جامع و یکپارچه روستایی از موانع اصلی توسعه پایدار روستایی به‌شمار می­رود، که از ویژگی‌های بارز آن کم توجهی به مردم و مشارکت روستاییان در کارهای مربوط به خود آنهاست. تحقیق حاضر با هدف تبیین عوامل مؤثر بر میزان مشارکت روستاییان منطقه بندپی شرقی در مدیریت منابع طبیعی جنگلی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل سرپرستان خانوارهای روستایی بخش جنگل‌نشین منطقه بود که از آن میان، بر اساس رابطه کوکران، 328 سرپرست خانوار به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها از طریق پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه با روستاییان و تحلیل داده‌ها با بهره‌گیری از آزمون­های آماری توصیفی (فراوانی، میانگین، و درصد فراوانی) و استنباطی (همبستگی) صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که مشارکت روستاییان در فعالیت­های حفاظتی، احیایی و اجرایی کنونی پایین است، در حالی که ساکنان روستاهای مناطق جنگلی تمایل بسیار بالایی برای مشارکت دارند. همچنین، بررسی همبستگی بین متغیرها نشان داد که رابطه میزان مشارکت روستاییان در فعالیت­های منابع طبیعی در وضعیت موجود با عوامل اجتماعی، اقتصادی و نهادی- ساختاری معنی­دار است.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Rural People's Participation in Management of Forest Natural Resources in Eastern Bandpey District, Babol County of Iran

چکیده [English]

   One of the main obstacles in rural sustainable development is the top-down planning approach and insufficient attention to comprehensive rural development. The main characteristic of such plans is to pay little attention to rural people and their participation in their concerned affairs. This study aimed at investigating the effective factors in the extent of rural people's participation in management of forest natural resources in eastern Bandpay district of Babol county of Iran. The statistical population included the mentioned household heads of the region out of which 328 participants were selected in Cochran sampling method. The studied data were collected through observation, interview and questionnaire and analyzed through descriptive (frequency, mean) and inferential (correlation and Freedman tests) statistics. The study results showed that in spite of the inhabitants' high tendency, their participation in conservation, renewal and implementation activities was low; in addition, there was a positive correlation between their participation in the activities related to natural resources and those of social, economic, structural and institutional factors.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • participation
  • management
  • Forests
  • Sustainable development
  • Eastern Bandpay (District)
  • Babol (County)