اثرات اجتماعی خشکسالی‌‌های کم‌دوام بر ساکنان جوامع روستایی: مطالعه موردی دهستان دودانگه در شهرستان بهبهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی مدیریت آبخیز

2 دانشیار هیدرواقلیم گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران

3 استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

نوسان­های اقلیم موجب افزایش وقوع خشکسالی در ایران شده و ارزیابی دقیق این پدیده را ضروری ساخته است. از آنجا که بیشتر مطالعات بر مناطق دارای خشکسالی‌های شدید و مستمر متمرکزند، پژوهش پیمایشی حاضر به بررسی اثرات اجتماعی خشکسالی‌های کم‌دوام بر مناطق روستایی اختصاص یافت و داده‌های آن از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده جمع‌آوری و نسبت به تکمیل پرسشنامه از 339 نفر از کشاورزان دهستان دودانگه شهرستان بهبهان اقدام شد. یافته‌ها نشان داد که افزایش مهاجرت، کاهش فرصت ادامه‌تحصیل و کاهش بهداشت در مناطق دارای خشکسالی کم‌دوام کمتر مشاهده می‌شود؛ با این همه، کاهش فرصت ازدواج و کیفیت ‌زندگی، افزایش ساعات ‌کار و تضاد اجتماعی در این مناطق نمود یافته است؛ همچنین، میزان حمایت نهادهای دولتی، سن، سابقه بهره‌برداری کشاورزی، تعداد دام و میزان درآمد خانوار مهم‌ترین سازه‌های تعیین‌کنندة اثرات اجتماعی خشکسالی شناخته شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Social Impacts of Short-term Droughts in Rural Areas: A Case Study of Dodangeh Sub-district, Behbahan County of Iran

نویسندگان [English]

  • B. Adeli 1
  • H.R. Moradi 2
  • M Keshavarz 3
1 MSc Graduate in Watershed Management, Faculty of Natural Resources and Marine Science, Tarbiat Modares University, Branch of Noor, Mazandaran, Iran.
2 Associate Professor in Hydro-climatology, Department of Watershed Management, Faculty of Natural Resources and Marine Science, Tarbiat Modares University, Branch of Noor, Mazandaran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Agriculture, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

As climate variability has intensified drought events in Iran, drought monitoring has become imperative. However, drought impact studies have mainly focused on severe-sustained and most prolonged droughts. Therefore, the aim of this research was to explore the social impacts of short-term droughts in rural areas. Survey research was conducted in Dodangeh sub-district, Behbahan county of Iran. Simple random sampling technique was used to collect a representative sample of farm households who had experienced drought. A total of 339 farmers were interviewed through a questionnaire. Study results indicated that increased migration and reduced access to education and health services were not experienced by many farm households; however, delayed marriage, reduced quality of life, increased workload and social conflicts were observed during the recent drought. Also, institutional supports, age, experience, animal size and household income were the drivers of social impacts of droughts. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Impacts
  • Drought Intensity
  • Drought Duration
  • Dodangeh (Sub-district)
  • Behbahan (County)
  • Iran