عوامل بازدارنده توسعه کسب وکارهای پرورش کرم ابریشم در نواحی روستایی شهرستان صومعه سرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانش‌آموخته کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل بازدارنده کسب‌وکارهای پرورش کرم ابریشم شهرستان صومعه‌سرا انجام شد. تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعه آماری کلیه پرورش‌دهندگان کرم ابریشم در روستاهای بخش مرکزی این شهرستان به تعداد 94 نفر بود که 78 نفر از آنها به شیوه تصادفی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه با توجه به نظرات متخصصان تأیید شد. پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای بازدارنده‌های فردی- روان‌شناختی، محیطی- زمینه‌ای و فنی به‌ترتیب 65/0، 83/0 و 67/0 به‌دست آمد. یافته‌های پژوهش نشان داد که مهم‌ترین عوامل بازدارنده پرورش کرم ابریشم عبارتاند از نوسان زیاد قیمت جعبه تخم‌ نوغان، ابریشم و وسایل نوغان­داری در بازار، رقابت ناسالم در بین نوغان‌داران، و عدم اعتماد نوغان­داران به توانایی‌ها و توانمندی‌های خود؛ همچنین، از نظر پاسخ­گویان، اهمیت بازدارنده‌های محیطی- زمینه‌ای در کسب‌وکارهای پرورش کرم ابریشم بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors Deterring the Development of Sericulture Enterprises in Rural Areas of Somehsara County of Iran

نویسندگان [English]

  • M.R. Mahboobi 1
  • A. Emdadi 2
1 Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 BA Graduate in Agricultural Extension and Education, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

This study aimed at identifying inhibitory factors affecting the sericulture enterprises in Somehsara county based on descriptive and survey research method. The target population of the study consisted of all the sericulturists in villages of central division in this county (N=94), out of which 78 persons were selected y using random sampling as research samples. Study data were gathered through a questionnaire and its face validity was confirmed by experts and the reliability analysis was conducted through Cronbachs alpha coefficient. The alpha coefficient for personal-psychological, environmental-context and technical inhibitors was 0.65, 0.83 and 0.67, respectively. The research findings showed that the most important inhibitors of sericulture enterprises were price fluctuations of silkworm egg boxes, silk and sericulture devices on the market, unhealthy competition among sericulturists, and lack of self-confidence among sericulturists over their abilities and capabilities; also, environmental-context inhibitors were found more important in sericulture enterprises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • silkworm
  • entrepreneurial skills
  • Technical Inhibitors
  • Gilan (Province)
  • Iran