عوامل بهبود مدیریت توسعه روستایی از دیدگاه مردم محلی: مطالعه موردی شهرستان مشگین‌شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

در پژوهش حاضر، نخست، عوامل بهبود مدیریت توسعه روستایی شهرستان مشگین‌شهر از دیدگاه نخبگان محلی با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته شناسایی شد؛ بدین منظور، با 35 نفر از ساکنان منطقه با تحصیلات دانشگاهی حداقل کاردانی مصاحبه‌های جداگانه به عمل آمد؛ سپس، برای شناخت و تحلیل دیدگاه اجتماعات روستایی و میزان توافق نظری آنها با نتایج مرحله نخست، 41 علت شناسایی­شده مبنای طراحی پرسشنامه به روش لیکرت قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کل روستاییان ساکن در مناطق روستایی شهرستان مشگین‌شهر در سال 1393 بود (90359=N) که از آن میان، تعداد 197 نفر با استفاده از رابطه کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها، از مدل تحلیل عاملی استفاده شد؛ نتایج این مدل نشان داد که مهم‌ترین عوامل بهبود مدیریت توسعه روستایی از دیدگاه مردم محلی شامل شش مؤلفه (تقویت ظرفیت‌های شناختی، تقویت نظارت و استقلال عمل مردم محلی، تسهیل دسترسی به منابع و ارتقای شاخص‌های اقتصادی، بومی‌گرایی توسعه، اعتماد‌سازی و رضایت­مندی شغلی، و حکمروایی مطلوب) بوده، که مقدار واریانس و واریانس تجمعی تبیین­شده از طریق این شش  عامل 93/89 است. در نهایت، بر اساس نتایج تحقیق، پیشنهادهای کاربردی نیز ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors of Improved Rural Development Management from Viewpoint of Local Community: A Case Study of Meshginshahr County, Iran

نویسنده [English]

  • V. Vakil Heidari
Associate Professor in Geography and Rural Planning, Mohagheghe Ardabili University, Iran
چکیده [English]

This study aimed at investigating the factors of improved rural development management from viewpoint of local community in Meshginshahr county of Iran. At the first stage, the factors affecting the success of rural management in this county were identified through separate semi-structured interviews with 35 residents of the studied region who were graduates in associate degrees, at the second stage, for recognizing and analyzing the viewpoints of rural communities and their consensus with the results of the first stage, 41 identified reasons were set as the basis of designing a questionnaire in Likert method. The statistical society included all the rural people residing in the rural regions of Meshginshahr county (N=90359), Out of which 197 people were selected as a sample size by Cochran formula; and then, the study questionnaires were distributed among them in a proportional assignment and simple random method. The content and face validity of the instrument was specified after several times reviews and corrections by the faculty members and several expertise of administrative offices. The factor analysis model was used for analyzing the data. Finally, study results showed that the most important factors affecting the success of rural management in the studied area included six components which explained %89.93 of the variance. Finally, based on the results, some applied recommendations were also presented.