کاربرد معیارهای بوم شناختی و انسانی در مکان‌یابی سکونت‌گاه‌های روستایی با استفاده از سامانه پشتیبانی تصمیم‌گیری مکانی: مطالعه موردی روستای کاج استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد منابع طبیعی- محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین دانشگاه هرمزگان

2 عضو هیات علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه هرمزگان

3 کارشناسی ارشد سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از راه دور

چکیده

روستای کاج هم‌جوار با رودخانه کوهرنگ در پی ساخت و آبگیری سد به زیر آب خواهد رفت و باید به مکانی مناسب انتقال یابد. از این­رو، تحقیق حاضر به منظور تعیین عوامل طبیعی و انسانی مؤثر در مکان‌یابی سکونت‌گاه جدید، با استفاده از روش تحلیل شبکه‌ای، به بررسی معیارهای مختلف در تعیین مؤثرترین گزینه‌ها طی سال‌های 13۹۲ و 13۹۳ انجام شد. در این روش، معیارهای مؤثر از طریق پرسشنامه تعیین و در نهایت، یازده معیار انتخاب شد. در مرحله بعد، برای تهیه نقشه‌های طبقه‌بندی‌شده هر معیار بر اساس ارزش‌دهی و طبقه‌بندی اطلاعات لایه‌ها، از روش تاپسیس در محیط GIS استفاده شد. نتایج نشان داد که معیارهای فاصله از شهر و روستا، ارتفاع و فرسایش‌پذیری خاک، به‌ترتیب، با 19، 16 و 15 درصد از وزن مدل بیشترین تأثیر را در سامانه پشتیبانی تصمیم‌گیری مکانی داشته‌اند. همچنین، نقشه نهایی طبقه‌بندی مطلوبیت مکانی در منطقه مورد مطالعه نشان داد که مناطقی مناسب در محدوده نزدیک به موقعیت فعلی روستای کاج وجود دارد که بیشتر آنها در حاشیه شمالی دریاچه سد واقع است و می‌توان روستا را بدین مناطق منتقل کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Ecological and Anthropogenic Criteria in Locating the Rural Settlements Using Spatial Decision Support System: A Case Study of Kaaj Village, Chaharmahal and Bakhtiari Province of Iran

نویسندگان [English]

  • Z. Nazemi 1
  • Y. Esmaeilpour 2
  • M. Kamangar 3
1 MSc in Natural Resources and Environment, University of Hormozgan, Iran
2 Faculty Member, Department of Rangeland and Watershed Management, University of Hormozgan, Iran
3 MSc in Geographical Information System (GIS) and Remote Sensing )RS), Iran
چکیده [English]

Adjacent to Koohrang river, Kaaj village will go under water after filling dam reservoir and must be moved to an appropriate location. To determine the environmental and anthropogenic factors affecting the locating of new place for rural settlement, considering different criteria to determine choices with the greatest role in the process, the network analysis method was used in this study. In this method, the effective criteria were assessed through questionnaires. As a result, eleven criteria were selected. In the next step, to produce the classified maps of each criterion based on suitability for the construction of settlements in rank order based on valorization and classification of data of layers, TOPSIS method was used in GIS environment. Results showed that the distance from the urban and rural areas, height and soil erodibility criteria, respectively, by %19, %16 and %15% of the weight of the model have the greatest impacts in spatial decision support system. The final spatial suitability map showed there were suitable areas mostly located in the north shore of the dam reservoir close to the current location of the village and the Kaaj village can be moved to these areas.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Village Locating Criteria
  • Multi Criteria Decision Making Techniques
  • TOPSIS
  • Ardal (County)
  • Iran