شناسایی موانع توسعه شرکت های تعاونی عشایری استان ایلام از دیدگاه اعضای تعاونی ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام.

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی موانع توسعه شرکت­های تعاونی عشایری استان ایلام بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه اعضای شرکت­های تعاونی­ عشایری این استان به تعداد 150 نفر تشکیل دادند که همه آنها به شیوه سرشماری انتخاب و مطالعه شدند. زمان گردآوری داده‌های تحقیق حاضر مربوط به سال 93-1392 و ابزار اصلی گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته بود. به‌منظور شناسایی موانع توسعه شرکت­های تعاونی عشایری، تعداد 54 گویه در قالب پاسخ­های پنج‌گزینه‌ای طیف لیکرت مطرح شدند. همچنین، موانع توسعه شرکت­های تعاونی عشایری بر اساس نتایح تحلیل عاملی اکتشافی مشخص شدند. نتایج تحقیق نشان داد که عامل اقتصادی با مقدار ویژه 276/7 به‌تنهایی تببین‌کننده 12/27 درصد واریانس کل است؛ و عوامل اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی، آموزشی و فنی، در مجموع، 243/78 درصد از واریانس کل را تببین کردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the Development Barriers of Nomadic Cooperatives in Ilam Province of Iran from the Viewpoint of Members

نویسندگان [English]

  • M.B. Arayesh 1
  • M.R. Taheri 2
1 Associate Professor at Islamic Azad University, Branch of Ilam, Iran
2 MSc Graduate in Agricultural Extension and Education, Islamic Azad University, Branch of Ilam, Iran.
چکیده [English]

The main objective of this study was to identify development barriers of nomadic cooperatives in Ilam province of Iran. Statistical population of the study consisted of all the members of the nomadic cooperatives in the province (n=150) studied by using census method. The main data collection instrument was a researcher-made questionnaire. To identify the barriers, 54 items were introduced. These were identified based on the results of exploratory factor analysis using SPSS software. The results showed that economic factor alone with eigen value of 7.276 explained %27.12 of the total variance. In general, economic, socio- cultural, educational and technical factors explained %78.24 of the total variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Problems of Cooperatives
  • Company’s Development
  • Nomadic Society
  • Ilam (Province)
  • Iran