سنجش گرایش جوانان روستایی به سکونت در روستا و عوامل مؤثر بر آن در روستاهای قصرشیرین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

2 دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

چکیده

جوانان روستایی به‌مثابه بازوی کار در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های روستایی نقشی ارزنده دارند. تحقیق حاضر با هدف بررسی گرایش جوانان روستایی به روستانشینی و نیز شناسایی عوامل مؤثر بر آن در روستاهای قصرشیرین انجام شد. جامعه آماری تحقیق را کلیه جوانان روستا­های این شهرستان در دامنه سنی 15 تا 29 سال تشکیل دادند (4230= N) که از آن میان، 118 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای­ با استفاده از رابطه کوکران به‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر محل انجام، میدانی بود و در آن، از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم­افزار SPSS نسخه 20 پردازش شدند. نتایج نشان داد که میانگین رتبه‌ای گرایش جوانان روستایی به روستانشینی، از نظر پاسخ­گویان، 25/3 در مقیاس طیف لیکرت بود. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که به‌ترتیب، دو متغیر «احساس ارزشمندی در روستا» و «گرایش به اشتغال در بخش کشاورزی» نقش مثبت و سه متغیر «حمایت ناکافی دولت»، «میزان درآمد سالانه خانوار از بخش غیرکشاورزی» و «کمبود امکانات تفریحی و ورزشی در روستا» نقش منفی در گرایش جوانان روستایی به سکونت در روستا داشته، 7/59 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing Rural Youth's Tendency to Rural Residence and its Affective Factors in Villages of Qasr-e Shirin County of Iran

نویسندگان [English]

  • S. Asaadi 1
  • J. Yaghoubi 2
1 MSc. Student, Department of Extension, Communications and Rural Development, Zanjan University, Zanjan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Extension, Communications and Rural Development, Zanjan University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Rural youth are important in improving economic and social conditions of rural families. The purpose of this study was to assess rural youth's tendency to rural residence as well as to identify its affective factors. The statistical population consisted of all the young people aged 15 to 29 living in villages of Qasr-e Shirin cointy of Iran (N=4230). The sample size was determined through Cochran's formula (n=118), and a cluster sampling method was used for selecting samples. Descriptive and correlational research methods were used in this study. Data analysis was carried out by using SPSS 20. The results showed that the mean rank of the rural youth's tendency to rural residence was 3.25 in Likert scale. In addition, multiple regression analysis showed that the two variables of 'self-worth in the village' and 'tendency to employment in the agricultural sector' with positive role and the three variables of 'inadequate government support', 'annual household income from non-agricultural activities' and 'lack of recreational and sport facilities in the village' with negative role explained 59.7 percent of the variance in the dependant variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Village
  • Tendency to reside
  • rural youth
  • Rural development