کاربرد رهیافت فازی در تعیین الگوی بهینه کشت در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار روستایی: زیربخش زراعت، شهرستان آمل

نویسندگان

چکیده

با توجه به نقش و اهمیت مدیریت واحدهای زراعی، استفاده از مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی در تعیین الگوی بهینه کشت نقشی به‌سزا دارد. در تحقیق حاضر، روش برنامه‌ریزی آرمانی فازی در راستای بهینه‌سازی الگوی کشت در قالب اهدافی شامل پنج سناریو (بیشینه­سازی سود، نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، توسعه پایدار کشاورزی، افزایش اشتغال، و دستیابی هم‌زمان به اهداف یادشده) مورد توجه قرار گرفت. اهمیت این اهداف در دستیابی به توسعه پایدار روستایی است که در آن، پایداری سه بعد اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی را دربرمی‌گیرد. اطلاعات مورد نیاز پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و از طریق تکمیل 124 پرسشنامه از سطح شهرستان آمل به‌دست آمد. نتایج الگوها نشان داد که در صورت لحاظ کردن اهداف به‌طور هم‌زمان، تعاملی میان مدل فازی سناریوهای یک تا چهار به‌وجود می‌آید؛ در این مدل، به آرمان‌های اقتصادی و اجتماعی کمتر توجه شده و در مقابل، آرمان‌های زیست‌محیطی و خودکفایی تا حد زیادی تأمین شده است.

عنوان مقاله [English]

Application of Fuzzy Goal Programming Approach in Determining Optimal Cropping Pattern to Achieve Sustainable Rural Development Goals: Subsector of Farming, Amol County of Iran

نویسندگان [English]

  • Shahrzad MIRKARIMI
  • Ramtin JOOLAIE
  • Farshid ESHRAGHI
  • Farhad SHIRANI BIDABADI
چکیده [English]

Given the role and importance of agricultural farms management, applying the mathematical programming models has also important role in determining the optimal cropping pattern. The objectives of this study included profit (gross margin) maximizing (scenario 1), achieving self-sufficiency of essential agricultural products (scenario 2), sustainable agricultural development (scenario 3), maximizing the employment opportunities (scenario 4), and achieving these goals simultaneously (scenario 5). These objectives are important to achieve sustainable rural development in which the sustainability involves three economic, social and environmental dimensions. In this study, in order to suggest an optimal cropping pattern using simple random sampling method, a sample size of 124 was selected from agricultural areas of Amol Tcounty. Study results showed that scenario 5 made an interaction between scenarios 1 to 4. In addition, in this model, less attention was paid to economic and social goals; in contrast, the self-sufficiency and environmental goals were mostly fulfilled.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal Cropping Pattern
  • fuzzy goal programming
  • employment
  • Sustainable Rural Development
  • self-sufficiency
  • Amol (County)