تحلیل چالش‌های فراروی سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی استان کردستان

نویسندگان

چکیده

در چند دهه اخیر، بروز مشکلات متعدد زیست‌محیطی به شکل‌گیری سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی و حمایت از آنها انجامیده است؛ اما زمانی به توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی می‌توان امیدوار بود که چالش‌های فراروی آنها شناسایی و سعی بر از میان برداشتن آنها شود. از این­رو، هدف تحقیق پیمایشی حاضر شناسایی و تحلیل چالش‌های فراروی این سازمان‌ها بود. جامعه آماری تحقیق اعضای نُه سازمان مردم­نهاد زیست‌محیطی استان کردستان را که از سال 1379 تأسیس شده‌اند، دربرمی­گرفت (1187=N). حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران برابر با 231 نفر تعیین شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل یک پرسشنامه منظم حاوی سؤالات بسته بود که روایی صوری آن با نظرات متخصصان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (92/0=α) تأیید شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که نشانگرهای مورد بررسی در پنج مؤلفه چالش‌های مدیریتی، حمایتی، اجتماعی، ارتباطی و سازمانی قابل طبقه‌بندی بوده، 8/73 درصد تغییرات چالش‌های فراروی سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی را تبیین می‌نمایند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Challenges Faced by Environmental Non-Governmental Organizations in Kurdistan Province of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad JALALI
  • Yousef HEJAZI
  • Ahmad ,REZVANFAR
  • Mahdi POURTAHERI
چکیده [English]

 Over the past several decades, the
environmental catastrophes predisposed the appearance of the NGOs, being
responsible for protecting the environment. For such organizations to be effective
and promising, the dilemmas and obstacles on their way should be recognized and
handled. As a result, this study aimed at providing more insight to determine
the challenges and problems faced by these
organizations and
to evaluate the solutions in order to assist development of a new strategy for
them. A survey research method was used. The research
population included the members of 9 environmental NGOs, in Kurdistan province,
formed since 2000-06 (N= 1200). 230 members were determined as sample size by
using Cochran formula. A questionnaire was used as the study instrument, the
face validity of which was fulfilled by relevant experts' suggestions; and
also, its reliability was confirmed by calculating Cronbach’s alpha coefficient
(0.92). The factor analysis indicated that five factors including
managerial, supportive, social, communicative and organizational factors
accounted for 73.8 percent of variance of the challenges and problems of
environmental NGOs.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • NGOs
  • Environment
  • management
  • Capacity building
  • Kurdistan (Province)