بررسی عوامل مؤثر بر الگوی رفتار نیروی انسانی در فعالیت‌های کشاورزی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان میاندوآب

نویسندگان

چکیده

 هدف مقاله حاضر بررسی عوامل مؤثر بر رفتار اقتصادی و اجتماعی روستاییان در زمینه فعالیت­هایکشاورزی است. تحقیق حاضر در سال 1393 در شهرستان میاندوآب انجام شد. برای انتخاب نمونه‌ها، نمونه‌گیری تصادفی در دو مرحله صورت گرفت؛ نخست، 27 روستا به عنوان روستاهای نمونه و سپس، از این روستاها، 370 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون­ همبستگی، رگرسیون و تحلیل عاملی صورت گرفت. نتایج نشان داد که رفتار اقتصادی با میانگین 33/2 و رفتار اجتماعی با میانگین 43/2 کمتر از حد متوسط است؛ همچنین، از میان عوامل اقتصادی، نابرابری درآمد و ارزش افزوده کشاورزی با دیگر بخش­های اقتصادی با ضریب تأثیر 43/0، از میان عوامل کالبدی، پراکندگی قطعات اراضی و اندازه اراضی با ضریب تأثیر 33/0 و از میان عوامل طبیعی، بیماری و شیوع آفات با ضریب 35/0 بیشترین تأثیر را در رفتار اقتصادی و اجتماعی داشتند. تمرکز ثروت و سرمایه در شهرها و ثبات درآمدی در اقتصاد شهری، به­ترتیب، با ضریب تأثیر 25/0 و 275/0 مهم­ترین عوامل مؤثر بر رفتار اقتصادی بودند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Behavior of Human Resources in Agriculture

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar TAGHILOO
  • Afshar KABIRI
چکیده [English]

 This study aims at analyzing the
factors affecting the rural economic and social behavior with respect to
agricultural activities. It was done in 2014 in Miyandoab county of Iran. The sampling was
conducted in a sampling random method at two stages; first, 27 villages and then,
the socity sample of villages (370 people) were selected. To analyze the data,
a number of models including correlation, regression and factor analysis were
used. The study results showed that economic
behavior with 2.33 and social behavior with 2.43 were lower than average; also,
among physical factors, land fragmentation and land size with effect
coefficient of 0.33 and natural cause diseases with effect coefficient of 0.35
had the greatest impact on social and economic behaviors; and concentration of
wealth and income stability in urban areas with 0.25 and 0.257, respectively, were
the most important factors in the economic behavior.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • agriculture
  • Market Conduct
  • State
  • Miyandoab (County)