بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر موفقیت زنان کارآفرین قالی‌باف استان مازندران

نویسندگان

چکیده

 
 

 
 هدف تحقیق حاضر بررسی مؤلفه­های مؤثر بر موفقیت
زنان کارآفرین مجتمع­های قالی­بافی و ابزار تحقیق پرسشنامه بود. جامعه آماری تحقیق شامل
دویست نفر از زنان کارآفرین مجتمع­های قالی­بافی استان مازندران بود که 127 نفر به عنوان نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در نهایت، 120
پرسشنامه جمع­آوری و تحلیل شد. نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که اکثر پاسخ­گویان میزان
موفقیت زنان کارآفرین مجتمع­های قالی­بافی را در سطح متوسط ارزیابی کردند. همچنین،
نتایج آزمون همبستگی نشان­دهنده مثبت و معنی­دار بودن رابطه درآمد سالانه، سابقه
فعالیت قالی­بافی‏، عوامل شخصیتی، مشارکت اجتماعی، عوامل قانون­گذاری، منابع اطلاعاتی،
مدت زمان آموزش بازاریابی و سن با موفقیت زنان کارآفرین مجتمع­های قالی­بافی
بود؛ همچنین، میزان تأثیر تسهیلات بانکی در کارآفرینی، میزان ساعات دوره آموزشی مدیریت
مالی، میزان ساعات دوره آموزشی کسب­وکار و میزان ساعات دوره آموزشی مدیریت راهبردی
با موفقیت زنان کارآفرین رابطه منفی و معنی­دار داشتند. نتایج رگرسیون چندگانه نیز
نشان داد که مشارکت اجتماعی، عوامل شخصیتی، درآمد سالانه، عوامل قانون­گذاری، منابع
اطلاعاتی و ساعات دوره آموزشی کسب­وکار 90/98 درصد از تغییرات میزان موفقیت زنان کارآفرین
قالی­باف را تبیین می­کنند.  

کلیدواژه‌ها