بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر موفقیت زنان کارآفرین قالی‌باف استان مازندران

نویسندگان

چکیده

 هدف تحقیق حاضر بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر موفقیت زنان کارآفرین مجتمع­های قالی­بافی و ابزار تحقیق پرسشنامه بود. جامعه آماری تحقیق شامل دویست نفر از زنان کارآفرین مجتمع‌های قالی­بافی استان مازندران بود که 127 نفر به عنوان نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در نهایت، 120 پرسشنامه جمع‌آوری و تحلیل شد. نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که اکثر پاسخ­گویان میزان موفقیت زنان کارآفرین مجتمع‌های قالی­بافی را در سطح متوسط ارزیابی کردند. همچنین، نتایج آزمون همبستگی نشان­دهنده مثبت و معنی‌دار بودن رابطه درآمد سالانه، سابقه فعالیت قالی­بافی‏، عوامل شخصیتی، مشارکت اجتماعی، عوامل قانون­گذاری، منابع اطلاعاتی، مدت زمان آموزش بازاریابی و سن با موفقیت زنان کارآفرین مجتمع‌های قالی­بافی بود؛ همچنین، میزان تأثیر تسهیلات بانکی در کارآفرینی، میزان ساعات دوره آموزشی مدیریت مالی، میزان ساعات دوره آموزشی کسب­وکار و میزان ساعات دوره آموزشی مدیریت راهبردی با موفقیت زنان کارآفرین رابطه منفی و معنی­دار داشتند. نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که مشارکت اجتماعی، عوامل شخصیتی، درآمد سالانه، عوامل قانون­گذاری، منابع اطلاعاتی و ساعات دوره آموزشی کسب‌وکار 90/98 درصد از تغییرات میزان موفقیت زنان کارآفرین قالی‌باف را تبیین می‌کنند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

M

نویسندگان [English]

  • Mahdiyeh GHASEMI
  • Amir AHMADPOUR