بررسی عوامل مؤثر بر نگرش بهره ­ برداران نسبت به فعالیت آبخیزداری: مطالعه موردی حوزه آبخیز کلستان استان فارس

نویسندگان

چکیده

     در مطالعه حاضر، با توجه به اثرات اجتماعی و اقتصادی فعالیت‌های آبخیزداری، نگرش بهره‌برداران و عوامل مؤثر بر آن در حوزه آبخیز کلستان در استان فارس بررسی شد. جامعه آماری شامل 382 خانوار بهره ­ بردار در روستای کلستان بود که از آن میان، تعداد 97 خانوار به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده انتخاب شدند. عوامل مؤثر بر نگرش بهره‌برداران با استفاده از مدل اقتصاد ­ سنجی لاجیت بر آورد شد. نتایج نشان داد که افزایش بازدهی زراعی، کاهش خسارت سیل به راه‌ها، افزایش آب­دهی چشمه‌ها و افزایش درآمد بهره‌برداران بر نگرش بهره‌برداران نسبت به فعالیت آبخیزداری اثر مثبت و معنی‌دار دارند. محاسبه اثرات نهایی متغیرها نشان داد که با یک درصد افزایش در بازدهی زراعی، کاهش خسارت سیل به راه‌ها، آب‌دهی چشمه‌ها و درآمد بهره‌بردار، احتمال نگرش مثبت نسبت به فعالیت‌های آبخیزداری، به‌ترتیب، 46 ، 36 ، 33 ، و 29 درصد افزایش می‌یابد .    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Attitude of Operators towards Watershed Activity: A Case Study of Kelestan Watershed Area in Fars Province of Iran

چکیده [English]

      With respect to economic and social effects of watershed management activities, this study aimed at investigating the effective factors on the attitudes of operators in Kelestan watershed area in Fars province of Iran. The Statistical population included 382 operator households in Kelestan village, out of which 97 households were selected in a stratified random sampling method. The factors were estimated by a Logit econometric model. Study results showed that the variables of increase in agricultural efficiency, decrease in damages of roads by floods, increase in waters of springs, and increase in exploiters’ incomes were significantly and positively related to attitudes towards the watershed management activities; and the marginal effects of these variables showed that their increase by one percent would result in an increase in the probability of positive attitude towards watershed management activities by 46, 36, 33, and 29 percent, respectively .    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Logit Model
  • Watershed
  • Fars (Province)
  • Kelestan (Village)