تحلیل شاخص مخاطره خشکسالی و تأثیر آن بر مکان­گزینی روستایی: مطالعه موردی استان قزوین

نویسندگان

چکیده

    پژوهش حاضر از نوع کاربردی و همبستگی با رویکرد تحلیلی و هدف آن پایش و پهنه­بندی خشکسالی در استان قزوین بود؛ بدین منظور، با استفاده از شاخص اقلیمی SPI ، تحلیل نقشه­های اقلیمی به شیوه زمین­آمار و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین خشکسالی و مکان­گزینی روستاها صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش 898 روستای دارای سکنه استان قزوین با جمعیت 365225 نفر بود. نتایج نشان داد که 923 روستای این استان در محدوده­ای وسیع از مرکز و نیز شمال و شرق استان با حدود 202566 نفر جمعیت در خطر خشکسالی است؛ روستاهای استان تمایل به مکان­گزینی در پهنه­های مناسب­تر را دارند؛ و همچنین، رابطه خشکسالی با تعداد روستاهای منطقه و جمعیت آنها در سطح یک درصد معنی­دار است. نتایج آزمون پیرسون نیز بیانگر وجود ارتباط قوی بین متغیرهای خشکسالی و تعداد روستاها و جمعیت آنها بود؛ از این­رو، لازم است در روستاهای با مخاطره بالای خشکسالی تغییر الگوی کشت انجام پذیرد تا از ناپایداری روستاهای منطقه پیشگیری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Drought Risk Ratio and Its Effect on Rural Location: A Case Study of Qazvin Province of Iran

چکیده [English]

  This analytical applied and correlational study aimed at investigating and analyzing geostatistical and climate maps and calculating Pearson correlation ratio among rural locations and drought by using SPI climate index and SPSS and ARC GIS10 softwares. The statistical society included 898 inhabited villages of Qazvin province of Iran with the population of 365225 people. The findings indicated that 923 villages of Qazvin County with about 202566 populations were at risk of drought. The results indicated that there was a significant relation between drought and the number of district villages and their populations at the level of 0.01; also, the results of Pearson test indicated a significant relation between the variables of drought and the number of villages and their populations.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analysis
  • Drought Risk
  • Rural Location
  • Qazvin (Province)