عملکرد مؤثر دهیاری‌ها در توسعه روستایی از دیدگاه دهیاران؛ چالش‌های پیش رو: مطالعه موردی استان فارس

نویسندگان

چکیده

    پژوهش حاضر با هدف واکاوی عملکرد مؤثر دهیاری‌ها در توسعه روستایی و چالش­های پیش رو از دیدگاه دهیاران استان فارس انجام شد و به­لحاظ روش، از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی محسوب می­شود. جامعه آماری تحقیق را تمامی دهیاران استان فارس (1231= N ) تشکیل دادند که با استفاده از رابطه کوکران تعداد 145 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه­گیری با روش خوشه­ای چندمرحله‌ای و در مرحله آخر به­صورت تصادفی ساده صورت گرفت. ابزار تحقیق پرسشنامه­ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از اساتید و کارشناسان تأیید و برای تعیین میزان پایایی بخش­های مختلف پرسشنامه نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد (915/0)، که حاکی از مناسب بودن ابزار تحقیق بود. داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج آمار توصیفی نشان داد که از نظر دهیاران، سه گویه ناکافی بودن اعتبارات دهیاری­ها، انتظارات و توقعات نابجا و بیش از حد مردم از دهیاران، و نرخ بالای بیکاری در روستا، به­ترتیب، مهم­ترین چالش­های پیش روی دهیاران به­شمار می­روند. همچنین، نتایج تحلیل عاملی نشان داد که چالش­های عملکرد دهیاران در شش عامل دیوان­سالاری ، برنامه­ریزی، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی، زیرساختی- تجهیزات، و شناختی دسته­بندی می­شوند . این شش عامل، در مجموع، در حدود 66/66 درصد از واریانس چالش­های پیش روی دهیاری‌ها در استان فارس را تبیین می‌کنند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Performance of Rural Assistance Offices in Rural Development from the Perspectives of Rural Assistants; Challenges Ahead: A Case Study of Fars Province of Iran

چکیده [English]

   This study aimed at exploring the effective performance of Rural Assistance Offices (Dehyaris) in rural development and challenges ahead from Rural Assistants (Dehyars) perspective in Fars province of Iran. It was a descriptive-correlation study based on survey quantitative methods. The statistical population included all the rural assistants in the province (1231 individuals). The method of sampling was multistage stratified sampling method, through which 145 people were identified as the sample by calculating Cochran’s formula. The results of descriptive analysis showed that three challenges of insufficient funds of rural assistance offices, inappropriate and excessive public expectations of rural assistants, and high unemployment rate in the villages were the most important challenges of these institutions . The study results of factor analysis also revealed that challenges ahead of effective performance of the rural assistance offices can be summarized into six factors including bureaucratic, the lack of planning, economic, cultural and social, infrastructure-equipment and cognitive challenges. These factors explained about 66.66 percent of the total variance of the performance challenges ahead of the rural assistance offices.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Assistance Office (Dehyari)
  • Rural development
  • Rural management
  • Fars (Province)