مقایسه روش­های اقتصادی در برآورد ارزش تفریحی مناطق ییلاقی روستایی: مطالعه موردی روستای اخلمد، خراسان رضوی

نویسندگان

چکیده

  پژوهش حاضر، با استفاده از داده­های مقطع زمانی 120 خانوار مشهد، به تعیین ارزش تفریحی منطقه گردشگری اخلمد در استان خراسان رضوی پرداخته است. برای ارزش­گذاری، با بهره­گیری از روش­های ارزش­گذاری مشروط و روش هزینه سفر، از ایجاد بازاری فرضی استفاده شد. نتایج نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی این منطقه 27/15400 ریال برای هر بازدید است. ارزش تفریحی از طریق هزینه سفر و با استفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی 54640 ریال برای هر نفر و از روش پواسن 181810 ریال برآورد شد. با در نظر گرفتن 8/2 میلیون نفر جمعیت شهرستان مشهد به­عنوان استفاده­کنندگان از این منبع طبیعی ارزش کل تفریحی این مکان به دو روش حداقل مربعات غیر­خطی و توزیع پواسن، به­ترتیب، 136600 و 454540 میلیون ریال می­رسد. ارزش تفریحی قابل توجه این منطقه ییلاقی برای سیاست­گذاران و تصمیم­گیرندگان بخش گردشگری توجیهی مستدل را فراهم می­آورد تا از کیفیت مناطق ییلاقی و سرمایه­گذاری در آن حمایت و از تخریب آن جلوگیری کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Economic Methods for Estimating the Recreational Value of Rural Countryside: A Case Study of Akhlamad Village in Khorasan Razavi Province of Iran

چکیده [English]

        Given the importance of countryside on physical and mental health of the people, this study tried to determine the recreational value of Akhlamad countryside in Khorasan Razavi province of Iran by using cross section data of 120 eco- tourist households of Mashhad County. For evaluation under hypothetical market creating value, 'contingent valuation' and ' travel cost' methods were used. The results showed that the average willingness to pay (of visitors) for recreational value of this area is 15400.27 Rials for each visit. For travel cost, the recreational value estimated in non-linear least square method was 54640 Rials and in Poisson method was 181810 Rials for each visitor . By considering Mashhad’s population (about 2.8 million) as the main users of the concerned natural resources, the estimated total recreational value of this countryside area in two methods of 'non-linear least squares' and 'Poisson distribution' was about 136600 and 454540 million Rials, respectively. Significant recreational value of this area provides a reasonable means for policy-makers and decision-makers in the tourism sector to justify investments in quality and summering areas to support these and prevent their destruction.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Valuation
  • Willingness to Pay (WTP)
  • Logit Model
  • Akhlamad (Village)
  • Khorasan Razavi (Province)