عوامل مؤثر بر انتخاب راهبرد مقابله­ای استفاده از غذاهای کمترمرجح و ارزان‌قیمت در شرایط عدم امنیت غذایی: مطالعه موردی مناطق روستایی گرگان

نویسندگان

چکیده

    راهبرد ‌ های مقابله­ای مجموعه‌ای از واکنش­های مردم است که در شرایط عدم امنیت غذایی انتخاب و اجرا می‌شوند. خوردن غذاهای ارزان‌قیمت و کمترمرجح یکی از همین راهبرد ‌ هاست که در چنین شرایطی، روی آوردن بدان در میان خانوارها عمومیت دارد. با توجه به اهمیت این راهبرد، تحقیق حاضر در پی شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب آن در قالب راهبردی مقابله­ای از سوی خانوارهای روستایی شهرستان گرگان بود. داده­ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه مستقیم با اشخاص مسئول آماده­سازی غذای خانوار در نمونه­ای به حجم 267 نفر در بهار و تابستان 1392 گردآوری و برای تجزیه و تحلیل داده­ ‌ ها، از مدل لاجیت چندجمله‌ای بهره­گیری شد. نتایج نشان داد که عواملی مانند درآمد سالانه، سطح تحصیلات همسر، کشاورز بودن، فاصله روستا تا بازار، شاغل بودن سرپرست خانوار، و بیماری یکی از اعضای خانوار بر انتخاب راهبرد مقابله «مصرف غذاهای کمترمرجح و ارزان‌قیمت مؤثرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Selection of Coping Strategies by Using Less-Preferred and Cheap Foods in Food Insecurity Situations: A Case Study of Rural Areas of Gorgan, Iran

چکیده [English]

Coping strategies are a set of reactions adopted by people in food insecurity condition, a common one of which includes eating less-preferred and less-expensive foods; thus, this study tries to determine factors affecting its selection as a coping strategy by rural households in rural areas of Gorgan County in Iran. For this purpose, the primary data are utilized via a sample size of 267 rural households. Direct interviews with the people in charge of preparing food for the family members are conducted during winter and spring in 2013. In addition, the ordered logit model is used to analyze the data. The study results show that the factors like annual income, education of spouse, having an agricultural job, village distance from market and chronic illness of one of the household members affect choosing less-preferred food as coping strategy.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coping Strategy Index (CSI)
  • food insecurity
  • Ordered logit
  • Gorgan (County)