شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی­های تولید کشاورزی در استان ایلام

نویسندگان

چکیده

    هدف کلی تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی­های تولید کشاورزی در استان ایلام بود. جامعه آماری کلیه مدیران و اعضای تعاونی­های تولید کشاورزی این استان در 1391 را دربرمی­گرفت (782= N ) که از آن میان، 254 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای متناسب به عنوان نمونه آماری با استفاده از رابطه کوکران انتخاب شدند. به­منظور توصیف کیفی میزان موفقیت تعاونی­های تولید کشاورزی، از روش فاصله انحراف معیار از میانگین استفاده شد. بررسی عوامل مؤثر بر میزان موفقیت تعاونی­های تولید کشاورزی نیز با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه صورت گرفت. نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که میزان موفقیت تعاونی­های تولید کشاورزی در استان ایلام در سطح خوب و مناسب قرار دارد. همچنین، بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه خطی، عوامل اقتصادی، نگرشی، مدیریتی، آموزشی، شخصیتی و محیطی 50/52 درصد از تغییرات میزان موفقیت شرکت­های تعاونی تولید را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Success Factors of Agricultural Production Cooperatives in Ilam Province of Iran

چکیده [English]

 This study aims at identifying effective factors on the success of Agricultural Production Cooperatives (APCs) in Ilam province of Iran. The statistical society consists of all the mangers and members of APCs in Ilam province of Iran (N=782); among them, according to Cochran’s formula, a number of 254 people are selected through a statistical sampling in a stratified randomization method (n=254). The tool of research is a questionnaire, the validity of which is confirmed by a panel of experts and also its reliability is reported 0.84-0.94. The descriptive results indicate an appropriate and good amount of success of agricultural production cooperatives, in general. Also, the results of multiple regression show that 52.50 percent of variability for the success of APCs stemmed from “economics, attitude, management, educational, personality and environmental factors”.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Success
  • Agricultural Production Cooperative
  • Ilam (Province)