بررسی تأثیر دهیاری‌ها بر توسعه پایدار روستایی در شهرستان بویراحمد

نویسنده

چکیده

   پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر دهیاری­ها بر توسعه پایدار روستایی در روستاهای شهرستان بویراحمد در 1389 انجام پذیرفت و در آن، از روش ­پیمایش بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش را 35 روستای دارای دهیاری تا 1385 تشکیل می­داد که از آن میان، سی روستا به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند؛ در هر روستا، روی پنج سرپرست خانوار و در مجموع، روی 150 روستایی مطالعه به عمل آمد. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای حاوی سؤالات باز و بسته بود که روایی صوری آن تأیید و پایایی آن نیز با انجام یک مطالعه راهنما (طرح هادی) تأیید و مقدار آلفای کرونباخ بیش از 75/0 برای متغیر‌های گوناگون نهایی شد. بر اساس یافته­های پژوهش، عملکرد دهیاری­های مورد مطالعه در ابعاد پنج­گانه پایداری در سطح متوسط قرار داشت. افزون بر این، بُعد اقتصادی و منابع کمترین و بُعد عمرانی و زیربنایی بیشترین توجه و فعالیت را به خود معطوف کردند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Impact of Rural Municipality Administrations (RMAs) on Rural Sustainable Development in Boyer-Ahmad County of Iran

چکیده [English]

     This study aims at investigating the impacts of Rural Municipality Administrations (RMAs) on sustainable rural development in Boyer-Ahmad County of Iran. The research methodology adopted in this study consists of the survey technique conducted with samples of rural people in the county; therefore, the statistical population includes 35 RMAs which were established in 2006 and before. At the first step, 30 RMAs are selected randomly; then, in each village, five rural household heads are interviewed; and finally, the required data are collected from 150 rural household heads through a questionnaire and the face-to-face interviews. A panel of experts confirmed the face validity of the questionnaire which is ofcourse revised based on the pilot study results; and its reliability is also confirmed with the Cronbach’s alpha value of 0.75. The study findings reveal that the five components of the sustainable performance (socio-cultural, economic, environmental, construction and building, communication with other organizations, and physical guide plan (Tarh-e-Hadi) are placed in a intermediate level.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment
  • Sustainable development
  • Rural development
  • Rural Municipality Administrations (RMAs)
  • Boyer-Ahmad (County)
  • Iran