بررسی تأثیر صندوق­های اعتبارات خرد بر توانمندسازی زنان روستایی استان کرمانشاه

نویسندگان

چکیده

    مژگان فقیری، کیومرث زرافشانی، و امیرحسین علی­بیگی *       توانمندسازی زنان روستایی از مهم­ترین سیاست­های توسعه روستایی در عصر حاضر بوده و یکی از راهبردهای طرح توانمندسازی زنان روستایی نیز تأسیس صندوق اعتبارات خرد است. پژوهش علّی- مقایسه­ای حاضر با هدف بررسی تأثیر صندوق­های اعتبارات خرد استان کرمانشاه بر توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی زنان روستایی این استان انجام شد. جامعه آماری مطالعه حاضر را زنان روستایی عضو و غیرعضو صندوق اعتبارات خرد استان کرمانشاه در سال­های 1389 و 1390 تشکیل می­دادند. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی نظام­مند و جدول بارتلت 366 نفر برآورد شد. به­منظور گردآوری داده­ها، از پرسشنامه محقق­ساخته استفاده شده، که پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج پژوهش نشان داد که صندوق­های اعتبارات خرد استان کرمانشاه در حد متوسط اثربخش است. همچنین، واکاوی داده­ها نشان داد که اعضای صندوق اعتبارات خرد نسبت به زنان غیرعضو از ابعاد مختلف در سطح بالاتری از توانمندی قرار دارند. در نتیجه، با بهره­گیری از یافته­های پژوهش حاضر در دفتر امور زنان روستایی، می­توان با گسترش صندوق­ اعتبارات خرد دسترسی سایر اقشار جامعه بدین نوع اعتبارات را فراهم ساخت. .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Micro-credit Programs on Empowerment of Rural Women in Kermanshah Province of Iran

چکیده [English]

  Empowerment of rural women is considered as a major policy in rural development. Thus, this causal comparative study aims at assessing the effectiveness of micro-credit programs in social, economic, and family empowerment of rural women in Kermanshah province of Iran. The study population includes members and non-members of the micro-credit program launched in the province. Using systematic random sampling and Bartlett table of sample size, 366 rural women participate in the study. A researcher-made questionnaire is used to collect the concerned data. The reliability of research instrument is tested through Cronbach’s alpha coefficient. The study results reveal that the studied micro-credit program is somewhat effective; in addition, members of the micro-credit program are more empowered than the non-members, indicating the effectiveness of the program again. The results suggest, among others, an easy access of the more diversified clientele, such as rural youth and small-scale farmers, to the micro-credit programs.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Rural Women
  • Micro-credit Programs
  • Causal Comparative Study
  • Kermanshah (Province)